İNTERAKTİF TESTLER


 1. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin okunuşu doğrudur?
A) 524 060 = beş yüz yirmi dört bin altı yüz                     
B) 180 005 =yüz seksen bin sıfır sıfır beş
C) 902 403 = dokuz yüz iki bin dört yüz üç                                  
D) 107 002 = on yedi bin iki

2. 589 483 doğal sayısında 8 rakamlarının basamak değerleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 80 000 – 800      
B) 8000 – 8        
C) 800 – 80         
D) 80 000 - 80

3. Yüz binler basamağı 4, binler basamağı 7, yüzler basamağı 2 ve birler basamağı 9 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 47 209             
B) 407 209             
C) 4729               
D) 400 709

4. 3, 7, 0 ve 8 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulan en küçük doğal sayıdaki  “7” rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır?
A) 77                    
B) 707                 
C) 3007                 
D) 770

5.  7¨46 < 7 846 eşitsizliğinde  ¨ yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A)  18                   
B) 22                     
C) 28                   
D) 45

6.   5, 8, 6, 0, 2 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük tek doğal sayı kaçtır?
A) 86 205          
B) 82 605            
C) 86 520            
D) 68 205

7.   644028, 654792,  654520, 653604  doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda üçüncü sırada hangi olur?
A) 654520                 
B) 653604      
C) 654792                 
D) 644028

8.  5, 3, 6, 7 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en küçük sayı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında  elde edilecek sayı ile kendisi arasındaki fark kaçtır?
A) 7                           
B) 17           
C) 33                         
D) 67

9.  58 950 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali kaçtır?
A) 58 900                  
B) 59 100            
C) 60 000                  
D) 59 000

10.  

 12

 

*

 

9

11

p

 

5

       Yandaki örüntüde satır ve sütunlardaki    sayıların toplamı 26’dır. Buna göre
   * + p   işleminin sonucu kaçtır?                                                                                                        
A) 15             
B) 16            
C) 17              
D) 18

 

11. Ezgi her gün  115 dakika kitap okumaktadır. Ezgi günde kaç saat kaç dakika kitap okumaktadır?
A) 1 saat 15 dakika                           
B) 2 saat 5 dakika                 
C) 1 saat 55 dakika                           
D) 1 saat  45 dakika

12. Berke 2 m 45 cm uzunluğundaki kumaşın 8 dm’si ile örtü diktiriyor. Berke’nin kaç mm kumaşı kalmıştır?
A) 1650 mm         
B) 165 mm    
C) 237 mm          
D) 2650 mm

13.  Aşağıdaki harflerden hangisinin birden fazla simetri doğrusu vardır?
A) K                       
B) H      
C)  A                         
D) M

 

14.         A 8 2 
         +    2  4 5   
              7 B C   
Yukarıdaki toplamada  A+ B + C  işleminin sonucu kaçtır?             
A) 10             
B) 11           
C) 12              
D) 13

15. Bir çıkarma işleminde eksilen 7806, fark ise 2157’dir. Bu çıkarma işleminde  çıkan kaçtır?
A) 5749                     
B) 5759             
C) 5649                     
D) 5839

16.

             Yandaki eş küplerle oluşturulmuş blokların kuş bakışı görünüşü   aşağıdakilerden hangisidir?

A)      

B)                                                                                                      
C)       

D) 

 


   17.                                                                                                  

  I.         Işın                      
II.      doğru
III.      .               nokta                                  
Ivdoğru parçası 

   Yanda verilen eşleştirmelerden  hangisi ya da hangileri doğrudur?       
A) I – III – IV                       
B)  II – III – IV           
C) I – II – III – IV                   
D) Yalnız III

18.

 

A  ( 65˚)  
B C         Yandaki üçgenin verilmeyen C açısı, kaç dercedir?  
           
A) 25˚                       
B) 35˚         
C) 45˚           
D) 55˚
                   

19. Bir bebek yürümeye başladığı ilk gün 12 adım yürümüştür. Sonraki her gün ise bir önceki günden 4 adım daha fazla adım atmıştır. Bu bebek 4 günde kaç adım atmıştır?
A) 48                         
B) 52                         
C) 60                         
D) 72

20.   
P                 S       

Y
                                                           
                                                 

Yukarıdaki dikdörtgene göre aşağıdakilerden hangisi şekle ait köşegendir?

A) [PY]          
B) [SY]          
C) [PS]           
D) [TY]

 

 1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-A 7-B 8-C 9-D 10-D
11-C 12-A 13-B 14-D 15-C 16-A 17-C 18-A 19-D 20-A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER