İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
Yanda bir ailenin soy ağacı verilmiştir.
Buna göre, Eda ile İrem arasında nasıl bir akrabalık ilişkisi vardır?
A.Baba-oğul        
B.Dede-torun

C.Amca –yeğen     
D.Teyze –yeğen

2.Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki doğal unsurlardan biri değildir?
A.nehir           
B.göl

C.liman           
D.körfez

3.Bu kurum 1868’de “Osmanlı Yaralı ve Hasta askerlere Yardım Cemiyeti “ adıyla kurulmuş ve bu kuruma Atatürk daha sonra ................ adını vermiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A.Sosyal Siğortalar Kurumu
B.Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Derneği
C.Türkiye Kızılay Derneği
D.Türkiye Yeşilay derneği

4.Savaş mağduru ya da ekonomik güçlük çeken ülkelerdeki çocuklara yardım elini uzatan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A.UNİCEF             
B.AÇEV

C.UNESCO              
D.KIZILAY

5. 

 


Ozan yaz tatilinde Osmaniye’den Önce Samsun’a , oradan Erzurum’a gidiyor. Oradan da doğru Muğla’ya geçiyor. Ozan’ın takip ettiği yolun doğru yönü hangisidir?

A.Güney-doğu-güneydoğu
B.Kuzey- doğu – güneybatı
C.kuzey- batı-kuzeybatı
D.Kuzey- doğu-kuzeybatı

6- Tuncay’ın dedesi yıllar öncesinde Fransızlarla savaştığını anlatmıştır. Buna göre Tuncay’ın dedesi hangi cephede gazi olmuştur?
A) Doğu Cephesi     
B)Çanakkale Cephesi  

C) Güney Cephesi     
D) Batı Cephesi  
      
7.Haritayı krokiden ayıran en büyük özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A.Ölçeksiz olması 
B.Ölçekli olması
C.Kolay çizilmesi
D.Kabataslak çizilmesi

8. Murat Sosyal Bilgiler dersinde bir ülkeyi tanımak üzere ödev hazırlıyordu.tanıtacağı ülkeyle ilgili olarak yukarıdaki resmi, ödev dosyasının sayfasına yapıştırmıştı.
Murat’ın tanıtacağı ülke hangisi olabilir?
A.Almanya             
B.Mısır

C.Tunus                  D.Suriye             

9.

Yukarıdaki grafik Atabey İlköğretim okulunun kulüplerindeki öğrenci sayılarını göstermektedir.Yalnızca grafikteki bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.En fazla öğrenci spor kulübündedir.
B.En az öğrenci Yeşilay kulübündedir.
C.Kütüphanecilik kulübünde 200 öğrenci bulunmaktadır.
D.Okul mevcudu 700’dür.

10. Su kürenin yaklaşık ne kadarı içilebilir su kaynaklarından oluşmuştur?
A.%10 (Yüzde 10)  
B.%5 (Yüzde 5)

C.%1 (Yüzde 1)     
D.%25 (Yüzde 25)

 

11.Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin dikkatsiz kullanımından meydana gelen olumsuzluklardan biri değildir?
A.Hava kirliliği 
B.Erozyon

C.Su kirliliği   
D.deprem

12. 1.İlk takvimler daha çok Güneş yılı esas alınarak düzenlenmiştir.Günümüzde kullandığımız takvimler Ay yılı esas alınarak düzenlenmiştir.  2.Zamanı belirlemek için yapılan ilk saat Sümerler tarafından icat edilen Güneş saatidir.
Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
A.Yalnız “1” doğru 
B.Her ikisi de doğru

C.Her ikisi de yanlış
D.Yalnız “2” doğru

13.Tarihte yapılan ilk takvim hangi amaçla yapılmıştır?
A.sosyal               
B.tarımsal
C.Ekonomik           
D.sağlık

14.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin komşusu değildir?
A.Gürcistan          
B.İran

C.Bulgaristan        
D.Rusya

15.Aşağıdaki haklarımızdan hangisi olmazsa diğerleri de olmaz ?
A.Haberleşme       
B.Yaşama

C.Yerleşme         
D.Eğitim

16.Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A.İklim çeşitleri    
B.Bitki Örtüsü

C.Hava olayları     
D.Suyun halleri

17.Türklerin at üzerinde sopa ile oynadığı milli oyun;
A.Polo                
B.Golf

C.At yarışı           
D.Cirit

18.Demokrasi ile yönetilen ülkelerde milli egemenliğin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A.adalet             
B.seçim

C.kamuoyu            D.yardımlaşma            

19.”Sivil toplum kuruluşları .............esasına göre çalışır.” Cümlesi hangi sözcükle tamamlanır*
A.gönüllülük        
B.maddi çıkar

C.kanun             
D.yasa


20.Eski adı Hilal-i Ahmer olan sosyal yardım kuruluşumuz aşağıdakilerden hangisidir?
A.Kızılay           
B.Yeşilay

C.Akut             
D.Unicef


1-D 2-C 3-C 4-A 5-B 6-C 7-B 8-B 9-D 10-C
11-D 12-C 13-B 14-D 15-B 16-C 17-D 18-B 19-A 20-A

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER