İNTERAKTİF TESTLER

En büyük sevincimiz ve kederimiz başka insan­larla olan ilişkilerimizden kaynaklanır. Yaşamda mutluluk ve huzur, sağlıklı iletişim biçimleriyle kurulan ilişkilerde yaşanır. Sağlıklı iletişim bece­rileri bir dizi tekniklerin öğrenilmesiyle yaşama geçirilir, ancak bu tekniklerden önce işe kendi­mizden başlamamız uygun olur. 1. ve 2. sorular parçaya göre cevaplandırılacak­tır.
1.Aşağıdaki atasözleri nden hangisi parçadaki altı çizili kısma anlamca en yakındır?
A)İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.
B) Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
C)Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
D) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.


2. Parçadan çıkarılamayacak yargı aşağıdaki-lerden hangisidir?
A)insanlarla ilişkilerimiz duygularımızı etkiler.
B) Sağlıklı iletişimle mutluluğu yakalayabiliriz.
C)Bir kısım tekniklerle doğru iletişim kurabiliriz.
D) İletişim teknikleri uygulamayla öğrenilmez.

 

Bence mimari eserler öteki sanatlardan daha net olarak bir devrin özelliklerini yansıtırlar. Bir dev­rin her cephesiyle bütün hayatı, kültürü, sanatı, görgüsü, nesi varsa hepsi o aynadadır. Bizanslı­nın entrikalarını Bizans mimarisi açığa vurmuyor mu? Gizli kapıları, gizli dehlizleri ve menfezleriy-le... Oysa Türk mimarisi soyluluğun, açıklığın, aydınlığın ifadesidir.
3.Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi­ne başvurulmuştur?
A) Tanık gösterme
B) Örneklendirme
C) Tanımlama
D) Betimleme

 

 

4. Bahar olsun da seyredin Nasıl süsler bayırları Zümrüt gibi çayırları Yüze gülen o nâzenîn Gelin yüzlü papatyalar Altın gözlü papatyalar
Şiire göre şair hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Tabiat aşığı olduğu
B) Bahar mevsimini sevdiği
C)Gelin olmak istediği
D) Papatyalara ayrı bir değer verdiği

 


5. Ne yaptıysam gözüne girmeyi başaramadım. Beni harçlıksız bırakmaktan zevk alırdı sanki. Kimi zaman kaçıp bahçedeki koca cevizin altında, hendekte veya damda yattığım geceler, onun umurunda bile değildim.
Aşağıdakilerden hangisi parçanın hem başı­na hem de sonuna getirilebilir?
A)Oldum olası sevmezdi beni babam.
B)Hiçbir istediğimi yerine getirmezdi.
C)Üstelik eve her dönüşümde hastalanırdım.
D)Her yıl sonunda takdir alırdım.

 

 

6. Şunu özellikle belirtmek istiyorum: "Yazmak" fiili­ne kutsallık veya yazının ötesinde bir anlam yük-lemiyorum. İnsanı var ve anlamlı kılan şey, ger­çekliğin dilini öğrenmesi, buradan hareketie var­lığını keşfetmesi ve de yeryüzü serüveninde an­lamlandırılmış bir hayatın sahibi olmasıdır. "An­lamak ve yaşamak'tan, yani 'hâl'den bahsediyo­rum.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)Bilinenle yaşanan çelişmemelidir.
B)Yazmak eylemi mukaddes bir iştir.
C)İnsanın hakikatin dilini öğrenmesi gerekir.
D) Varlığını keşfeden, hayatın anlamını çözer.

Bir başka dünyaya ayak basmıştı sanki. Bu, he­sapta olmayan bir kar yağışıyla karşılaşmaya benziyordu. Bir de, ilk kez kalınan yabancı bir evde, uyandıktan sonraki şaşkınlığa... Sabah sabah, yirmi çeşit şarkıya, yerinde duramayan rengârenk kalabalığa karışmak... İşte hayatın yalan gürültüsü, yalan sessizliği. Bir bakıyorsu­nuz, düş mavileriyle çevrilmiş dünya. Bir bakı­yorsunuz, çığlık çığlığa, sarılar, kırmızılar sarmış her yanı. Değişmeyen renk nerede? Onu bula­mıyorsunuz. Gülünç geliyor düşününce, çırpını­şı insanın. Her şey, eskiyor, yenileniyor, çürüyor, atılıyor.
7.Paragrafta yazar asıl neyi vurgulamaktadır?
A)Hesapta olmayan bir kar yağışının zorluğu
B) Dünyanın insana farklı şeyler sunduğu
C)İnsanın dünyadaki çırpınışının komik olduğu
D) Her gün farklı şeylerle ilgilenmenin güzelliği


8. Yaban ya aydın ile köylü arasındaki uçurumu iç­tenlikle dile getirdiği, bu yarayı cesaretle deştiği ve Anadolu köylüsüne ait gerçekleri bütün çıp­laklığıyla önümüze serdiği için çok övülmüş ya da tek yanlı olduğu, gerçekleri çarpıttığı iddiası ile eleştirilmiştir.
Yukarıdaki parçadan Yaban romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)Yaban romanı için farklı görüşler dile getirilmiştir.
B) Anadolu köylüsüne ait gerçekler anlatılmıştır.
C)Yaban romanını ele alıp inceleme çabaları azdır.
D) Hem övülen hem eleştirilen bir eserdir.

 

 

9. Yukarıdan inen bir vapur düdüğünü çalarak ileri­deki iskeleye yanaşıyor, uzaktan Paşabahçe'nin çıplak toprakları üstünde akşamın gölgeleri sol­gun bir çimenlik koyuluğu ile titriyordu. Önlerin­deki koy, şu son geçecek vapuru bekleyerek uyumaya hazırlanıyordu.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi­ne yjgosriünfimi§tir?
A)Öykülemeye başvurulmuştur.
B)Betimlemeler yapılmıştır.
C)Kişileştirmeler vardır.
D)Abartmalar yer almaktadır.

 

 

10. Beş yüz yıllık bir kültür çarşısı olan Sahaflar Çar­şısı, Beyazıt Camii ile Kapalı Çarşı arasında yer alır. Bir kapısı Kapalı Çarşı'nın Çarşı Kapısına, diğer kapısı Beyazıt Camii'nin arkasına açılan Sahaflar Çarşısı, kültür dünyamızın atardamarı­dır. İstanbul'a gelenlerin, İstanbul'u tanıyanların uğramayı ihmal etmeyecekleri bir yer olan Sa­haflar Çarşısı denilince akla kitap gelir.
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla­maz?
A)Sahaflar Çarşısı dünyanın kültür merkezidir.
B)Sahaflar Çarşısı beş yüz yıllık bir çarşıdır.
C)İstanbul'a gelenler Sahaflar Çarşısına mutla­ka uğrar.
D)Sahaflar Çarşısı denilince kitap akla gelir.


11. Ne yapsam, ne etsem günler sayılı Çıkarabilseydim bari bu yılı Gülümsemeye de üşeniyorum Ben zaten böyleydim oldu olalı. Yukarıdaki dörtlüğe göre şair için aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?
A) Vurdumduymaz
B) Tembel
C) Kaygısız
D) Umursamaz

12. Ressamların otoportreleri, yazarların otobiyog­rafileri vardır. Aslında her şiir ister merkezinden ister kıyısından köşesinden olsun, ister dar ister geniş açıdan alınsın şair için bir otobiyografi de­nemesidir. Damlanın yağmuru anlatması, dalga­nın denizi çağrıştırması gibi, yoğun bir dene­me... Bir anda bir hayat, bir anda bir ömür topla­yan bir billurlaştırma işidir şiir.
Yukarıdaki parçada şiirle ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A)Şairleri tanımanın yolu şiirlerine bakmaktır.
B)Şairler otobiyografi yerine şiir yazarlar.
C)Ressamlar yapıtlarında kendilerini anlatırlar.
D) Her eserde sahibinin özellikleri vardır.

 

 

13. 1. Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz.
2 Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyoruz.
3. Affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz.
4. Halbuki affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir.
Yukarıdaki cümlelerle paragraf oluşturuldu­ğunda sıralama nasıl olmalıdır?
A)3,1,2,4
B)4,1,2,3
C)1,4,3,2
D)4,1,3,2

 

14. Lâle, XVI. yüzyıldan itibaren sadece bahçelerde yetiştirilmekle kalmamış, kumaşlarda, işlemeler­de, örtülerde, halılarda, tahta, deri, sedef ve taş işlerine kadar her yerde süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. Özellikle çinilerdeki lâle motifi, lâle zevkimizin ve sevgimizin ölümsüzlüğünü göste­ren zarif belgelerdir.
Parçada aşağıdakilerden hangisine deâinil-memiştir?
A) Kullanılan lâle motifleri bizim lâle zevkimizin bir göstergesidir.
B)XVI. yüzyıldan itibaren lâle sadece bahçeler­de yetiştirilmiştir.
C)Lâle, halılarda, tahta, deri, sedef ve taş işle­rinde süs unsuru olarak kullanılmıştır.
D) Lâlenin çeşitli yerlerde kullanılması sevgimi­zin zarif bir belgesi olmuştur.


15. Kendimi bir felsefe akımının başı olarak asla görmüyorum. Ben çalışmalarımda, insanların birbirlerine daha hoşgörülü bakmasını sağlama­ya çalışıyorum. Toleransın ve hoşgörünün yayıl­masına katkıda bulunmak istiyorum. Ancak ede­biyat bir araç değil, burada katalizördür.
Bu paragrafa göre yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Yazar, eserlerinde felsefî düşüncelere yer vermektedir.
B) Yazar, insanların birbirine hoşgörülü davran­masını istemektedir.
C)Yazar, edebiyatı fikirlerini yaymak için araç olarak kullanmaktadır.
D) Yazar, felsefe alanında başarılı bir insandır.

 

16. "Gezmek benim için bir gereksinim" diyor Maja-kovski. Canlı nesnelerle ilişki kurmak, benim açımdan hemen hemen kitap okumaya eşdeğer. İnsanı bıktıran uydurma ilginç konular.hayaller ve benzetmeler okumak yerine, gezerek kendili­ğinden ilginç şeylerle karşılaşıyorsunuz."
Parçada kullanılan anlatım yolu aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Tanık gösterme
B) Tanımlama
C)Betimleme
D)Öyküleme


17. Ülke sınırından geçmek, her şeyiyle yabancı bambaşka dünyaya girmek. Koparılır gibi ayrıl­mak doğup büyüdüğün yerlerden... Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamla-namaz?
A)Elveda vatan
B) Ne kadar zor
C)Tekrar dönmek mi
D) Bilseniz ne acı

 

18. Sanat adamları, yeryüzünü güzelleştirebilme uğ­runa çirkinde bile mevcut olan bütün güzellikleri insanların gönül gözüne yerleştirmek için çaba sarfetmek mecburiyetindedir. Bu paragrafa göre sanatçı için aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?
A)Sanatçı bir güzellik araştırmacısı ve mücade-lecisidir.
B) Sanatçının bir görevi de güzellikleri insanların gönül gözüne yerleştirmektir.
C)Sanatçı çirkinliklerdeki saklı güzellikleri bile görecek hassas bir göze sahiptir.
D) Sanatçı ortaya koyduğu güzellikler ile insanlı­ğın yükselmesine katkıda bulunur.


19. Her maddenin bir atomu olduğu gibi bir şiiriyeti de vardır. Bilgin atomu parçalayan, sanatçı ise şiiriyeti bulan, işleyen ve onu sanat eseri haline getiren insandır.
Parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Alıntı yapma
B) Örneklendirme
C) Karşılaştırma
D) Betimleme

20. Türkçe'nin ezeli aşıkıyım. Hepimiz öyle değil mi­yiz? Türkçe'yi çeşitli devirlerinde çeşitli elbiseler­le, çeşitli şekillerde gördüm ve sevgilimi o şekli­ler, o elbiseler altında kendi cevherinde sevdim. Paragrafta yazarın vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hepimiz Türkçe'yi her şekliyle sevmekteyiz.
B) Türkçe her zaman cevherini korumuştur. C)Her insan Türkçe'nin aşığı olmalıdır.
D)Türkçe'yi şekilden ibaret sanmamalıdır.


Cevaplar:
1. A
2. D
3. B
4. C
5. A
6. A
7. B
8. C
9. D
10. A
11.B
12. A
13. A
14. B
15. C
16. A
17. C
18. D
19. C
20. A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER