İNTERAKTİF TESTLER

1.Korkunun kaleme yapışması, ölüm demektir yazar takımına. Yazar dediğin yazacak. Açık sözlü ve yürekli olacak. "Yazar olmak inandırıcı olmak mıdır, yoksa samimi olmak mı?" diye sorsalar samimi olmayı seçerdim. Hatta gülünç olmak pahasına.
Parçaya göre yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Yazar, gülünç duruma düşmemelidir.
B) Yazar, düşüncelerinde mutlaka içten olmalıdır.
C) Yazar, yazdıklarıyla okuru korkutmamalıdır.
D) Yazar, aklına gelenleri özgürce yazmalıdır.

2. Biliyor musun anneciğim, şu tepelerin arkasını öyle merak ediyorum ki! Oradaki insanlar acaba nasıl yaşıyorlar? Nasıl bir hayatları var? Onların da çocukları bizim gibi mi? Onlar da bizim gibi kuzu güdüyorlar mı? Bir gün büyüdüğüm zaman o tepelerin arkasına gideceğim sadece görmek için değil. O insanlarında hayatını yazmak için gideceğim.
Parçaya göre çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çocuğun bulunduğu yerden hiç ayrılmadığı
B) Başka insanların yaşamlarıyla ilgilenmediği
C) Farklı yerlerdeki hayatları merak etmediği
D) insanların hayatlarını yazmak istediği

3."Bin kere söz vereceğine bir kere sözünü yerine
getir!"
Sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Sözüne güvenilir birisi olduğu
B) Kimsenin sözüne güvenmediği
C) Sözünde durmayan biri olduğu
D) Sözünün eri olan biri olduğu

 

4.Sözcükleri kendine yâr eden şairlerdir daha çok. Sözcüklerin "iç sesini" şairler duyar en iyi. Ve en çok onlar yazdırmıştır adlarının yanına allı pullu sözcükleri. İşte ben bu yüzden kıskanırım şairleri...
Parça aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilebilir?
A) Çünkü yazdıklarından birşey anlamam.
B) Zamanla yaptıkları unutulur gider.
C) Onlar ki sözcükleri zümrütlerle süslerler.
D) Kim demiş ben onların yaptığını yapamam.

 

5.Dalı var: Göklere yeşil direktir, Gülü var: Dağlara düşmüş yürektir, Yolu var: İçinde yitsem gerektir. Bir İlgaz, er İlgaz, İlgaz, yâr İlgaz!
Aşağıdakilerden hangisi "İlgaz Dağı'nın" özelliği değildir?
A) Ağaçlarının çok uzun olduğu
B) Çiçeklerinin sevda dolu olduğu
C) İçinde kaybolunabileceği
D) Çok çeşitli çiçeğin yetiştiği

 

6.İyi bir şair, bir sözcük sevdalısıdır. Bütün ömrü sözcükler arasında, onları memnun etmek derdiyle geçer onun. Sözcük annedir, dosttur, kadehtir, hasrettir, hayaldir, yani bir mânâsı, bir gölgesi hatta bir rengi ve adı olan nesnedir" şair için.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Sözcüklere aşık olmayan iyi bir şair olamaz.
B) Sözcük şairin en iyi ham maddesidir.
C) iyi şairin işi sözcükleri memnun etmektir.
D) Sözcük sevdalısı iyi şairler gittikçe azalmaktadır.

7.Arı gezer çiçek emer, Kuşlar uçar, bir yem arar, Orman renkten renge girer, Her tarafta çalışmak var.
Dörtlükte aşji anlatılmak istenen nedir?
A) Arıların gezerek çiçek bulduğu
B) Kuşların uçarak yem aradığı 
C)Her şeyin çalışarak elde edildiği 
D)Ormanların rengârenk olduğu

8.Fethi Naci'nin "Şairlerin gerçek sevgilileri belki de sözcüklerdir." sözüne hak veririm ben. Şairler, yalnız şairler değil, kendini "yazıya" adamış bütün sanatkârlar, bir ömür boyu adlarını yaşatacak sözcükler arar dururlar.
Parçadaki "adlarını yaşatacak sözcükler" ifadesiyle anlatılmak istenen nedir?
A) Sözcüklerin unutulmaması
B) Sözcüklerin samimi olması
C) Sözcüklerin gerçek sevgili olması 
D)Sözcüklerin etkili kullanılması

 

9.Oğlum, Buralarda bahar geldi. Güzden beri geleceksin diye gözümüz yolda kaldı. Güzden ayva, nar sakladım belki Kurban Bayramı'nda gelirsin diye... Ayvalar, narlar askıda olgunlaştı, zehir zıkkım olsun dilimize sürdüysek
Yukarıdaki paragrafta anneye hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevinç 
B) Özlem 
C) Coşku 
D) Endişe

10. İnsan dallarla, bulutlarla bir, Aynı mavilikten geçmiştir. İnsan nasıl ölebilir, Yaşamak bu kadar güzelken?
Dörtlükte şairin anlatmak istediği nedir?
A) Dalların güzel olduğu
B) İnsanların bulutlara benzediği
C)Her şeye rağmen yaşamın güzel olduğu 
D) Maviliklerin uçsuz bucaksız olduğu

 

11. Mutluluğu madde ile ölçmeye kalkmak onu tanımamanın ifadesidir. Bunun için zekânın milyonerleri, paranın milyonerlerine acırlar.
Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisini çh karamayız?
A) Nesne ve para mutluluğun kaynağı değildir.
B) Akıllı insanlar, parayla mutlu olanlara acırlar.
C) Mutluluk duygularla, ölçülecek bir şeydir.
D) Mutluluğu bulanlar paraya da sahip olur.

 

 

12. Yılanın başını küçükken ezin. İçinizdeki "şeytanin yemleri tatlı olur, ta ki mideye oturuncaya kadar. Bu yemleri tanıma idrakinde olun. ilk arzuyu yenme, onu takip eden diğerlerini tatmin etmekten daha kolaydır.
Yukarıdaki parçada altı çizili kısmın parçaya kattığı anlam hangisinde vardır?
A) Lokmalarınızı alırken küçük küçük alın.
B) Kötü davranışlara alışmadan bitirin.
C)Yılanların küçükken öldürülmesi kolaydır. 
D) Acı lokmaların mideye inmesine izin vermeyin.

 

13. Sanatçı, toplumun sanatını icra eder, gücünü ve tüm sanat potansiyelini kendi sanat malzemesi içerisinde yoğurarak toplumun sanatını oluşturur.
Yukarıdaki cümlede hangi kavramlar üzerinde durulmaktadır?
A) Sanatçı-teknik
B) Sanatçı-toplum
C)Sanatçı-sanat
D)Sanatçı-estetik

 

14. Kahramanlar bucağında uyandın. Şehitlerin kanlarıyla boyandın. Nice düşman kalesine dayandın. Sana selam ey şanlı Türk bayrağı.
Dörtlüğe göre Türk bayrağı için aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?
A) Kahramanlarla iç içe olmuştur.
B) Şehit kanları rengini oluşturmuştur.
C) Düşmanların kalelerine kadar ulaşmıştır.
D)Türlü zorluklardan geçmesi şanını artırmıştır.

15. Zekâ, öğrenebilme yeteneğidir. Akıl kullanıldıkça gelişir. Tecrübe tekrar edildikçe otomatikleşir, hafıza ise zekânın en büyük sermayesidir. Herkes az ya da çok zekidir. Akıllı olmak için bir de duygusal zekâ gerekir.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım yollarından hangisi kullanılmamıştır?
A) Tanımlama
B) Karşılaştırma
C) Açıklama
D) Benzetme

16. 1. Avukat olarak sevenleri çoktu.
2. Ama son derece dürüst olduğu için bu meslekte dikiş tutturamamıştı.
3. Ve iyi bir avukat olarak tanınıyordu.
4. Çünkü müvekkillerinin haksız olduğuna kanaat getirince o davayı bırakırdı.
5. Bu sebepten hem karşı tarafı, hem de savcı ve hakimleri hayret içinde bıraktığı çok olmuştu.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 1-2-3-4-5
B) 1-3-2-4-5
C) 1-5-2-3-4
D) 2-1-3-4-5

 

17. Kızılay'da, Güvenpark'ta, Benliğimle kavgadayım. Gelip geçen insanlarda, Mutluluğu arıyorum.
Bu şiirde, işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç güzelliği
B) Benlik
C) Sevgi
D) Arayış

18. Kitabımı az insanlar ve az yıllar için yazıyorum. Uzun ömürlü olabilmesi için daha sağlam bir dille yazılması gerekirdi. Bizim dilimizin bugüne kadar ki sürekli değişimlerine bakılınca, elli yıl sonra şimdiki halinde kalacağını kim umabilir?
Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yazar kitabını çok az bir zaman için yazmıştır.
B) Kitabın kalıcılığı sağlam bir dille yazılmasına bağlıdır.
C)Her dil elli yılda bir değişikliğe uğrar.
D) Dillerdeki değişiklikler kalıcılığa engeldir.

19. Bugün, hemen hemen babaların birçoğu, çocuklarından yakınır. Konuşmalarından tutun da giyinişlerine varıncaya kadar onların her türlü davranışını sert bir tenkit süzgecinden geçirirler. Ölçüleri de kendi çocukluklarıdır, isterler ki çocukları kendilerinin minyatür bir örneği olsun.
Parçada sözü edilen babaların vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocukların saygısız yetiştikleri
B) Babaların çocuklarını eğitemedikleri 
C)Çocukların babalarını beğenmedikleri 
D)Çocukların babalarını örnek almadıkları

20. Bugün bize düşen biricik sorumluluk, millette tarih şuurunu geliştirecek, asırlar ve asırlar boyu çekilen çilelerin, kökleşen kültürlerin kendi derinlikleri ölçüsündeki tesirlerini nesillerin vicdanlarına duyurmaktır.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yüzyıllar boyunca çok zorluklar çekilmiştir.
B) Kültürümüzün tesirleri hâlâ devam etmektedir.
C) Asırlarca çekilen çilelerle milletler olgunlaşır.
D) Gelecek nesillere tarih bilinci aşılamak gerekir.


1. B 2. B 3. C 4. C 5. D 6. D 7. C 8. D 9. B 10. C 

11.D 12. B 13. B 14. D

 15. D 16. B 17. D 18. C 19. D 20. C  

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER