İNTERAKTİF TESTLER

1. Öğretmen, öğrencilere: "Bunca sıkıntıya göğüs gerdiniz, elbette bunun iyi bir karşılığı olacak. LGS'yi mutlaka kazanacaksınız." dedi.Bu cümleye altıçizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)    Bu işi de yüzümüze gözümüze bulaştırdık.
B)    Annem her zorluğun üstesinden gelir.
C)    İnsanlar neden birbirlerini çekiştirip durur ki...
D)    Lafımı kulak ardı edenlerden hoşlanmam.

2.    Aşağıdaki cümlelerde altıçizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)    Ahlâkla hukuk arasında sıkı bir b_ağ vardır.
B)    Şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu.
C)    Dünya yeni bir ekonomik bunalımın eşiğinde.
D)    Çelik gibi vücuduyla bir sporcuya benziyordu.

3. "Bu tablo Picasso'nun yaptığı son yağlı boyadır." cümlesindeki "yağlıboya" sözcüğü "resim, tab­lo" anlamında kullanılmıştır."Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna ben­zer bir kullanım vardır?
A)    Kırlara gidip kucak kucak çiçek topladık.
B)    Sınıfın havası değişti pencereyi açalım.
C)    Babamı bir de evden sorayım.
D)    Bu fırından yıllardır ekmek alırız.

4.    Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş anlamlı­sı yanlış verilmiştir?
A)Cevap-yanıt
B)   His-sevgi
C)   Doktor-hekim
D)   Yetenek-kabiliyet

5.        I. Annemle birden göz göze geldik. II. Onlarla dişe diş mücadele ettik.III.  Kafa kafaya verip sorunu hallettik.IV.  Milletçe el ele verip yoksulluğu bitirelim. Bu cümlelerde altıçizili ikilemelerden hangi­leri yakın anlamlıdır?
A) I ve II                         
B) II ve III
C)lllvelV                    
D) I ve IV

6. "Sözcüklere yeni anlam kazandırma yöntemle­rinden biri de insana özgü niteliklerin doğaya ak­tarılmasıdır."Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım görülmez?
A)   O körpe gülüşüyle ilk yaz güneşi
B)   Gezinir üzerinde taze yaprakların
C) Sokaklar usul usul uyanır.
D) Ve şehir yavaşça gerinir göğün altında

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir         sözcük yoktur?           
A) Su saati gıcır gıcır döner mi hâlâ?
B)   Yaprakların fısıltısı ormanda bırakmaz peşini
C)   Söğütlerin yeşilinde burcu burcu ben tüterim
D)   Bu köyün düğünlerinde oynar insan şıkır şıkır.

8.    "Artık davranışları, kılık kıyafeti de başkalaşmıştı"Yukarıdaki altıçizili sözcüğün cümleye kattı­ğı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)   Geçmişimize sahip çıkarak yenileşmeyi sağ­layabiliriz.
B)   İnsan   geçmişiyle   hesaplaşarak   bugünü anlayabilir
C)Geçmişten günümüze dilimizin de farklı­laştığını görürüz.
D) Bütün mesele geçmişin yükümüzü hafifletme-sidir.

9.    "Sarı, mavi, yeşil" arasındaki ilişki aşağıdakile-
rin hangisinde yoktur?
A)    Kırmızı, mavi, mor
B)    Yoğurt, su, ayran
C)    Kalem, kâğıt, resim
D)    Siyah, beyaz, gri

 

10. "Mahalle, katilleri linç etmek için ayaklandı."
cümlesinde "mahalle" sözcüğü "mahalle halkı"
anlamında kullanılmıştır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna ben­zer bir kullanım yoktur?
A) Köşk derin bir mateme büründü
B)Okul bu olaylar karşısında duyarsız kaldı.
C)Bu yaz Tarık Buğra'yı bitirdim.
D Çalışkanlığı ile meşhur olmuştu.

11. Bir sözcüğün benzetme amacı gözetmeksizin
başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına "ad
aktarması" (mecaz-ı mürsel) denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uygun bir örnek vardır?
A) Masanın gözünden eski bir kitap çıkardı.
B)Onur, kafasını böyle işlerle meşgul etmezdi.
C)Çocuğunun geleceği konusunda endişeliydi.
D)Sarp dağları aşarak hedeflerine ulaşıyorlardı

12. "Ovalar göz alabildiğine uzanıyordu."Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bunu da göze alabilseydim başarırdım.
B) Ömrümüz uçsuz bucaksız yollarda geçiyor.
C) Onun da başında kavak yelleri esiyordu.
D) Öylesine yoruldum ki anlatamam.

13. "Bu acılı günümüzde eş dost bizi yalnız bırak­madı." cümlesindeki ikilemenin yapı bakımından benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)    Şimdiye dek doğru dürüst bir evde oturmadık.
B)    Kardeşinin sağlığı günden güne iyi gidiyor.
C)    Öğrenciler güle oynaya pikniğe gittiler.
D)    Şehre kadar irili ufaklı pek çok fabrika gördük.

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut an­
lamlıdır?
A) Öfke                         
B)Neşe
C) Heyecan                   
D) Rüzgâr

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıçizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Kenarına bak bezini al; anasına bak kızını al.
B) Gözler yaşarmayınca gönül yumuşamaz.
C) Onlar, Keçiören'de temiz bir aile olarak bilinir.
D) Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.

16. "Sanatta, ölene değin, bir yapıta ya da sanatçı­ya bağlı kalmaktan söz edilemez. Hatta zaman zaman yaşamda olduğu gibi sanatta da "Ben bu yazarın, bu ressamın nesini sevmişim?" diye es­ki bir aşka dudak bile bükülebilir.Bu paragraftaki "dudak bile bükülebilir" söz grubunun anlamına en yakın kullanım aşağı­dakilerin hangisinde vardır?
A) Gençliğimde beğenerek okuduğum kitaplar bugün benim için hiçbir şey ifade etmiyor.
B) Geçmişte benim için değerli olan tüm şeyler değerlerini aynen koruyorlar.
C) Böyle davranman yüreğimdeki sevginin azal­masına yol açıyor.
D)Şiirden oldum olası hoşlanmamışımdır.

17.        I. Nur heyecandan, bildiklerini bile anlatamazolmuş iyice şaşırmıştı. II. Ahmet'i evde de bulamayınca oldukça me­rak etti.III.    Kimseye haber vermeden, hemen çıkıp git­miş.IV.          Benim iş konusundaki düşüncelerimi her­kes biliyor.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde altıçizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A) II ve III                              
B) III ve IV
C)lvelV                            
D) I ve II

18.   "Canını dişine takmak" deyiminin eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Canına tak etmek
B) Canına okumak
C)Canının derdine düşmek
D)Canla başla çalışmak

19.   Hayatın kendisi bir köprü değil midir; diyarlardan "yâr'lara akıp giden ömrümüzde bir sürü "köprü­ başı" olmaz mı? Köprü, bir yerden bir yere geçme düşüncesinin ya da tercihinin sağlayanı de­
ğil midir?Yukarıdaki parçada altıçizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki tarafı birleştiren yapı
B) İnsanın hayatını kapsayan tüm olaylar
C)İnsan hayatının önemli dönüm noktaları
D)İnsanın doğum ve ölümünü belirten kısım

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıçizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Bende iyi bir insan intibağı uyandırdı.
B) Ebru'nun yüzünde çok donuk bir ifade vardı.
C)Her zamanki gibi tatlı bir gülümsemeyle geldi.
D) Pencereyi açık bırakırsan hasta olursun.

 

1. B 2. B 3. C 4. B 5. C 6. B 7. C 8. C 9. C 10. D 11.B 12. B 13. A 14. D
15. C 16. A 17. D 18. D 19. C 20. D

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER