İNTERAKTİF TESTLER

1.Mavi, maviydi gökyüzü
  Bulutlar beyaz, beyazdı
 Boşluğu ve üzüntüsü
  içinde ne garip yazdı...
Numaralandırılmış mısraların hangisinde türemiş sözcük vardır?
A) I              B) II 
C) III             D) IV
 
2.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş de¬ğildir?
A) Çalışkan  
B) Tuzlu  
C) Baskın                         
D) Yaprak
 
3.    Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik fiil değildir?
  A) İşlerini ancak bugün bitirebilecek.
  B) Arkadaşını eve davet etti.
  C) Bizim çocuk herkese kafa tutuyor.
  D) O koca kuzuyu yiyecekmiş.

4.    "Eve gelirse beni ara"
Cümlesinde "-se" eki hangi anlamdadır?
A) Soru                      
B) Hayret
C) Şart                       
D) Kesinlik
 
5."-da (-de)" eki bazen eklendiği sözcüğün anla¬mını değiştirerek onu sıfat yapar.
Aşağıdakiierin hangisinde bu kuralın örneği görülmektedir?
  A) Sözde yeminlerine herkesi inandırdı.
  B) Bize arada sırada uğrayıp gider. 
  C)Tek çocuklar el üstünde tutuluyor. 
  D)Büyük bir hırsla istediklerini elde etti.

6.ağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik fiil değildir?
  A) Ne yapacağıma hemen karar verdim.
  B) Köylü kızına, küçük bir sepet verdim. 
  C)Saat tam ikide yemek hazır oldu.
  D)Öğretmenimizi yılbaşı şenliğine davet ettik.
 
7.Aşağıdakilerden hangisinin kökü fiildir?
A) Vardık                     
B) Açlık
C) Dirilmek                  
D) Hareketli
 
 
8.Doldursa içimi orada Baygın kokusu iğdelerin Bilmese tadını kederin Bu her alemden uzak ada.
Dörtlükte altı çizili sözcüklerin yapısı hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
  A) Basit-türemiş-türemiş
  B) Türemiş-basit-basit
  C) Basit-türemiş-basit 
  D)Türemiş-türemiş-türemiş
 
9.    Gözlerinde çiçek açmış, ağaçlar Sabahı getirir inceden ağlamaklı Giymiş sessizliâi ayaklarına Dudaklarında gülen bir çocuk saklı
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?
A) Açmış                         
B) İnceden
C) Sessizliği                   
D) Gülen
 

10. Aşağıdakilerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
A) Sevinçli                   
B) Yaramazlık
C) Sevsene                 
D) Unutkanlıktan

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından farklıdır?
  A) Siz bu işin sonunda korkabilirsiniz.
  B) Sokaktaki çocukları kovalamış.
  C) Susuzluktan topraklar çatlıyordu. 
  D) Geceyarısı gök birden gürledi.
 

 
12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü farklı türde bir sözcüktür?
 A) Sabahtan beri onu gözlüyorum.
 B) Evdeki bütün çiçekler sararmış. 
  C) Güzelim ırmak gürül gürül akıyor.
  D) Şu anda bahçedeki çiçekleri suluyor.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminin yapısı farklıdır?
 A) Gördüklerimi arkadaşlarıma anlattım.
 B) Siparişlerinizi dün akşam getirttik.
 C) Kendilerine ses yapmamalarını bildirdim.
  D) Geçen yılki öğretmenimin adresini sordum.

 
14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki al¬mıştır?
A) Aydın                          
B) Kumaştan
C) Paketler                     
D) Güzelce
 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?
A) Acı haline bir kez olsun bakmamıştı. 
B) 0 kadar kısa değil ki boyum. 
C) Sadece bir kaç dilim ekmekleri vardı. 
D) Köyüm burnumda tütmeye başlamıştı.
 

 
16. Hangi cümlede birleşik fiil yoktur?
 A) O, savaşta esir düşmüş.
  B) Aileme bir şey söylemeyiniz.
  C) Ali'ye, geleceğime söz verdim. 
  D) Dualarım hemen kabul oldu.
 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki yoktur?
A)  Arabası çok güzeldi.
B)  Annem sevgisini hiç eksik etmez. 
C) 0 makası hemen getir.
D) Kalemi herkesinkinden güzeldir.
 

18. Ertesi gün aynı yoldan Bodrum'a hep birlikte döndük.
     I          II         III      IV

    Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) I                        B) II
C) III                       D) IV

19. Hangi tamlamadaki sıfat birleşik yapılıdır?
A) Bembeyaz çamaşırlar
B) Biraz şeker
C) Mavimtrak elbise
D) Ufacık çocuk

 
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kökü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Yelesi kabarmış atlarla geçtik Tuna'dan.
B) Buradan döneli herkes yerinde duruyor. 
C) Karşımda Hisar gibi Niğde yükseliyordu. 
D) Sol taraftan çıngırak sesleri geliyordu.


                                CEVAPLAR
1.C 2. D 3. D 4. C 5. A 6. A 7. B 8. A 9. A 10. D 11. A 12. C 13. D 14. D  15. C 16. B 17. C 18. C 19. B 20. C 

 

 

 

   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER