İNTERAKTİF TESTLER

1-Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?
     A) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
     B) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.
     C) Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.
     D) Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.

2-Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile olmaz?
A) Polenlerin oluşması                                    
B) Yumurta hücresinin oluşması           
C) Patatesin vejatatatif üremeyle çoğalması                 
D) Sperm hücresinin Oluşması

3-     I.  Üreme ana hücrelerinde görülür.
II.  Parça değişimi gerçekleşir.
III.  İki yavru hücre oluşur.
IV.  Kromozom sayısı yarıya iner.
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?                                                                     
A) I ve II      
B)  I ve III       
C) I.II ve IV         
D) I,II,III ve IV

4-
I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.
III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.
Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?
A) Yalnız I       
B) Yalnız III      
C) I ve II       
D) I ve III

5-Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği  aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır.
A) DNA eşleşmesine                                       
B)    Crassing-over  olayın görülmesi                   
C)     Sitoplazma bölünmesine                
D)      Çeğirdekçik zarının kaybolmasına

6-  Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?
A)yumurta, sinir hücresi                                    
B)dil hücresi, polen 
C)sperm, yumurta                                            
D)sperm, karaciğer hücresi.

7- Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;
I. DNA’nın eşlenmesi
II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması
III. Krossing over yapılmasıOlaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?
A) yalnız III                      
B)I ve II                
C)I ve III          
D)II ve III

 

8- Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?
A)zararlı genleri oluşturmak                             
B)çok küçük hücreler oluşturmak
C)çok sayıda yeni hücre yapmak                      
D)eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak

9- Eşeyli üremenin başlangıcında mayoz bölünmenin gerçekleşmesi;

  1. Üreme hücrelerindeki genetik  bilgiyi çeşitlendirme
  2. Kromozom sayısını yarıya indirme
  3. Normal zigot oluşumuna  olanak sağlama gibi nedenlerden hangileriyle ilgilidir?

A)I ve II                         
B)I ve III                        
C)II ve III                                
D)I , II ve III

10- Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir?
A)Kromozom sayısının yarıya inmesi
B)Sperm ve yumurta hücrelerinde görülmesi
C)Büyüme,Onarım,gelişme yapması
D)Mayoz 1 ve Mayoz 2 yi yapması

 

11-Ovada yetişen beyaz çiçekli bir bitkinin dağda kırmızı çiçek vermesi ve tekrar ovaya indirildiğinde de çiçeklerin yeniden beyaz açması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Mayoz bölünme                  
B)Evrim                      
C)Mutasyon               
D)Modifikasyon

12- Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez?
A)Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi
B)Parça değişimi
C)Bölünme sonunda iki yavru hücre oluşması
D)Yavru hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesi

13- Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Mayoz bölünmeye başlayan hücre 2n kromozomludur.
II. Mayoz bölünmede hücrenin kromozom sayısı yarıya iner.
III. Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülür.

  1. Mayoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur.

A) I – II                          
B) I- III                                  
C) II – IV                               
D) III – IV

14- 2n=46 kromozomlu diploit bir hücre arka arkaya 2 mitoz ve 1 mayoz bölünme geçirirse kaç hücre oluşur ve bu oluşan hücrelerin kromozom sayıları ne olur?
Hücre sayısı                                     Kromozom
A)               8                                                        23
B)               16                                                      46
C)               32                                                      23
D)               16                                                      23

15- Bir Canlıya ait 2n = 44 kromozomlu bir hücre sırasıyla, bir mitoz ve bir mayoz bölünme geçiriyor.
Buna göre;
   I.  Birinci bölünme sonunda 2 hücre oluşur.
II. İki bölünmenin sonucunda toplam 16 hücre oluşur.
III. İkinci bölünmede oluşan hücrelerin kromozom sayısı  22 dir.
IV. Bölünmeler sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinin aynısıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) I – IV                    
B) II – IV                 
C) Yalnız III    
D) I – III 

16-Aşağıdakilerden hangisi Mitoz ile mayoz arasındaki farklardan biri değildir?
 A)  Tetrat oluşumu.
B)  Krossing over
C) Eşey hücrelerinde görülme
D)  Bir kez bölünmede 2 hücre oluşumu

17- 2n = 38  kromozomlu bir hücre ardı ardına bir mitoz, bir mayoz bölünme geçirdiğinde oluşan hücrenin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   9                            
B)  19                            
C)  38                            
D)  76

18-Krossing-over mayoz bölünmenin hangi evresinde gerçekleşir?
A)Metafaz                  
B)Anafaz                    
C)Profaz                     
D)Telofaz

19- Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer?
A) Kromozom sayısının yarıya inmesi
B)Her hücrede görülmesi
C)Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlaması
D)Hücre sayısının artması

20- Aşağıdaki canlıların hangisinin üreme hücrelerinde mayoz bölünme meydana gelmez?
A)insan                       
B)dişi çiçek                 
C)erkek arı                 
D)hamsi

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER