İNTERAKTİF TESTLER

1. Değirmenlerin Türk yaşantısındaki yeri bir za­manlar çok büyüktü. Dolayısıyla deyim ve ata-sözlerimizde göz ardı edilemeyecek bir yere sa­hiptir değirmenler. Mesela, vurdumduymaz kim­seler için "Deöirmenim ağır.kulağım sağır": güç ve zor şartlardan sıyrılanlar için "Değirmene gir­se diri çıkar": ağzı boş durmayan oburlara "Kuy­ruklu değirmen gibi öğütüyor": işi olmadığı halde her şeye karışanlaraysa "Değirmen sele gitmiş. şakşakasını arıyor" demişler.

Parçadaki altı çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A) I               B) II            C) III              D) IV 

2. Dünya gezginlerinin dur durak bilmeyen gezme aşkını gördükçe, insanın kendi ülkesinin sınırla­rını dahi tam manasıyla dolaşamamışlığı vurur yüzüne, düğümlenir düğümlenir de sonra oturur yüreğine.
Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisinde vardır?
A) Çocuk geceleyin aralıklarla sayıkladı. 
B)Onun hiç sönmeyen özgürlük tutkusu vardı. 
C) Bugün çok şiddetli bir yağmur yağıyor. 
D)Toplantıda fikirlerini hararetle savunuyordu.
3.    Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle
Her ânını, her rengini, her şiirini hazdan.
Hâlâ doludur bahçeler en tath sesinle!
Bir gün, uzak bir hâtıra özlersen o yazdan.
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bahçeler                  B) Yazdan
C) Tatlı                           D) Rüya
4.    Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi
yoktur?
A) Kaç                           B) Saç
C) Güç                          D) Taş


5. Geleceğe yatırım yapan azınlık içinde mi, yoksa gününü gün eden ve geleceğini tüketen kalaba­lık içinde mi yer alacağız?
Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisidir?
A)   Zamanını çok iyi değerlendirmek
B)   Günlerini en iyi şekilde yaşamak
C)   Günden güne iyiye gitmek 
D)Nerde akşam orda sabah yaşamak

6.    Hemencecik çekip gitti Az geliyor yaz bana Burada kışlar uzun olur Her hafta mektup yaz bana
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi
          A) Eş anlamlı sözcükler
           B) Eş sesli sözcükler
           C) Somut anlamlı sözcükler
           D) Mecaz anlamlı sözcükler
7.    1. İzin alır gelirsem
2.     Güleceksin sevincinden
3.     Sabahları erken kalkacağım
4.     Sobamızı yakacağım
Numaralandırılmış dizelerin hangisinde "ad aktarması" vardır?
A) 1              B) 2            C) 3              D) 4
8.    1. Onun, kanaatkar olduğunu biliyorum.
2.      Eli çabuk insanlara ihtiyacımız var.
3.      İmdat, tok gözlü biriydi.
4.      Özü sözü bir insana rastlamak çok zor.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi birbirine yakın anlamda kullanıl­mıştır?
A) 1 ve 2                        B)1 ve 3
C) 2 ve 3                      D) 2 ve 4


  9.    "Sınava bir hafta kalmasına rağmen kendisini
henüz hazır hissetmiyordu."

Bu cümledeki 'henüz" sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?
A) Şimdi                       B) Sadece
C) Biraz                        D) Daha
10. O. tandığım en gözü pek insandı.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu cümledeki
"gözü pek" deyimiyle yakın anlamdadır?
A)Gözüne girmek
B)    Gözünü budaktan esirgememek
  C)Gözü dönmek
D) Gözdağı vermek
11. "Başarının bir sırrı varsa, karşınızdakinin bakış
açısını kavramak ve her şeyi onun gözüyle göre­
bilmektir.
"
Bu cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)Olaylara at gözlüğüyle bakmayan biridir.
B)Ben olaylara kendi penceremden bakarım.
C)Olaylar ve kişiler empatiyle değerlendirilmeli
D)insanın kendi bildiğini uygulaması gerekir.
12. Aşkın mapushane içinde ben mahkûm Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
A) Benzetme yapılmıştır. 
B)Yan anlam vardır.
C)Kişileştirme vardır.
D)   Ad aktarması vardır.13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi te­rim anlamında kullanılmamıştır?
A)Ördekler ayakları yarım perdeli hayvanlardır.
B)    Denizciler sünger avından yeni dönmüşlerdi.
C)Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.
D)    Okuduğum bu kitap bana ilaç gibi geldi.
14. Bir sözcükle ifade edebileceğimiz bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya "dolaylama" denir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?
A)Geline takılan sarı sarı altınlar parlıyordu.
B)   Çizme ülkeyi atlasta bulup inceledim.
C)Bizimkiler odalarını yine toplamamış.
D)   Adam otobüse yetişemediği için üzüldü.
15.
Pek sıcak bir arkadaş ortamı yoktu.
I             II
Arkadaşlarının çoğu soğuk ve sıradan
III             IV
insanlardı. Onlara hiç ısınamamıştı.
V
Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamlıdır?
A) ll-IV                        B) l-IV
C) lll-V                        D) ll-V


  16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük vardır?

A)Çocuğun boynunda bir kızartı oluşmuştu.
B)   Annem fırından çıtır çıtır ekmek aldı.
C)Boynundaki kolye çok güzel parlıyor.
  D)Ormanlar kralı birden kükredi.


 

 17. Kendi derdi yetmiyormuş gibi bir de iş arkadaş­larının bütün dertlerine ortak oluyor, onların der­dini kendi derdiymiş gibi sırtında taşıyordu.
"Taşımak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmış­tır?
A)Kış gelince bütün odunları içeriye taşıdık.
B)Depremden sonra bütün Türkiye felaketin acı­sını yüreğinde taşıyordu.
C)Bu sıcak havada karıncalar bütün buğdayları tek tek taşıyorlar.
D) Bütün eşyaları dört tarafı çiçeklerle sarılmış bu şirin kulübeye taşıdılar.
18. "Hayatı dolu dolu yaşadım; demişti bana.
Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüğün cüm­leye kattığı aniam hangisinde vardır?
A)Ömrünün hiçbir gününü boşa geçirmedi.
B)Hayatın her dönemini önemseyemem.
C)Hayatın ilkbaharı da, sonbaharı da güzeldir. 
D)Aile sorunları onu böyle hırçın biri yaptı.

19. "Oğlumun okuldan dönünce, elbiselerini sağa sola atmasına çok kızıyorum."
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)Bunca çamaşırı üst üste koymayın.
B)Kitapları rastgele yerlere bırakmayınız.
C)Saatimi nereye sakladıysa bulamadım.
D)Bütün oyuncaklarını bir köşeye yığmıştı.
20.      I. Tavadaki yağ iyice kızdı.
II.             Annem yaptığım hataya çok kızdı.
III.    Kebap için yakılan ocak kızdı.
IV.       Gürültü yapınca öğretmenimiz kızdı. "Kızmak" sözcüğü kaç değişik anlamda kulla­nılmıştır?
A) 1              B) 2           C) 3             D) 4


1.D 2. B 3. C 4. C 5. D 6. A 7. D 8. B 9. D 10. B 11.C 12. D 13. D 14. B 15. A 16. B 17. B 18. A 19. B 20. B1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER