İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Aşağıdakilerden hangisi, Milli Cemiyetlerin Milli Mücadele’ye katkılarından sayılmaz?
A)Milli bilinci uyandırmak
B)Protesto ve mitingler yapmak
C)Düşmanla silahlı mücadeleye girmek
D)Düzenli ordu kurmak

2)Aşağıdakilerden hangisi, milli varlığa düşman cemiyetlerinden biri değildir?
A)Mavri Mira       
B)Kilikyalılar       
C)Teali İslam       
D)İngiliz Muhipleri

3)Aşağıdakilerden hangisi, I.Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A)Milletler Cemiyetin kurulması
B)Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi
C)Yapılan antlaşmaların barışa çözüm getirmemesi
D)Sömürgeciliğin ortadan kalkması

4) Demokraside: -Kişi hak ve hürriyetleri
                -Hoşgörü ve saygı
                               -Eşitlik  gibi temel ilkeler vardır.
    Bu durum demokratik yönetimlerin temelde aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğunu göstermektedir?
A)İnsan hakları   
B)Yasalar   
C)Ahlak kuralları   
D)Görgü kuralları

5)Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)Atatürk Milliyetçiliğine bağlı olma
B)Demokratik ve laik bir devlet olma
C)Sosyal ve hukuk devleti olma
D)Devlet otoritesinin, bir ferdin veya gurubun otoritesi durumunda bulunması

6)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetler için söylenemez?
A)İşgallere karşı Türk halkının tepkisidir
B)Bölgesel amaçlı ortaya çıkmıştır
C)Basın ve yayın yoluyla mücadele etmişlerdir
D)İşgalleri kolaylaştırmışlardır.

7)Anayasada: Yaşamak her insanın doğal hakkıdır
                            Hiç kimse zorla çalıştırılamaz
                            Herkes kanun önünde eşittir hükümleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?
A)Özel yaşamın korunmasıyla
B)Demokrasinin sınırlarının olmasıyla
C)Ulusal egemenlikle
D)İnsan hak ve özgürlükleriyle

8)Başarmak bir insanın bütün gücüyle yöneldiği hedefi yakalamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma destek sağlamaz?

A)İnanmak   
B)Kararlı olmak   
C)Çalışmak       
D)Kanaatkâr olmak

9)1930’ lu yıllarda yaptığı bir konuşmada “ Avrupa’daki son olayların yeni bir Dünya Savaşı’na doğru gittiğini” söyleyen M. Kemal Atatürk’ün ön görüde bulunduğu bu durum Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
A)Vatanseverliği           
B)İleri görüşlülüğü
C)Barışseverliği           
D)İdealistliği

10)İnsan hakları konusunda bilinçlenen bireyler, nerede ve nasıl davranmaları gerektiğini, haklarını nasıl arayacaklarını biliyor ve bu bilgilerini yaşamlarında uyguluyorsa; bu bireyler hakkında insan haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Hiçbir eylemde bulunmadıkları
B)Haksızlıklara karşı ilgisiz kaldıkları
C)Bilgilerini, davranışa dönüştürdükleri
D)bilgilerinin, düşünce aşamasında kaldığı.


11)Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu kendi yanında savaşa sokmak istemesinin dinsel nitelikli nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
A)Askerin yükünü hafifletmek
B)İnsan gücü kaynaklarını kullanmak
C)Ekonomik kaynaklarından yararlanmak
D)Padişahın halifelik gücünden yararlanmak

12)M. Kemal’in en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nutuk   
B)Türkiye Cumhuriyeti   
C)Medeni Bilgiler Kitabı   
D)Geometri Kitabı

13)Hangisi anayasamızda yer alan sosyal haklarımız arasında yer almaz?
A)Eğitim hakkı   
B)Sağlık hakkı   
C)Yaşama hakkı   
D)Çalışma hakkı

14)Hangisi muhtarların görevleri arasında yer alır?
A)cadde ve sokakların temizliği
B)kanalizasyon ve ağaçlandırma işleri
C)askerlik çağına gelenleri bildirmek
D)yasaları duyurmak

15)Anayasamızda “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir” ifadesi yer alır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bir sosyal güvenlik kuruluşu olduğu söylenemez
A)Emekli Sandığı           
B)Sosyal Sigortalar Kurumu
C)Bağ-Kur               
D)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

16)Aşağıdakilerden hangisi temel hakların özelliklerinden biri değildir?

A)Temel haklar, vazgeçilmez haklardır
B) Temel haklar, dokunulmaz haklardır
C) Temel haklar, sınırsız haklardır
D) Temel haklar,  devredilmez haklardır

17)Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının insan haklarının korunmasında sahip olduğu işlevlerden biri değildir?

A)İnsan haklarıyla ilgili uygulamaları izlemek
B)İnsan haklarını ihlal edenleri yargılamak
C)İnsan hakları konusunda kamuoyu oluşturmak
D)İnsan hakları konusunda halkın sesini duyurmak

18)Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklarımızdandır?

A)Çalışma hakkı       
B)Ailenin korunması hakkı
C)Dilekçe hakkı       
D)Seçme ve seçilme hakkı

19)Anadolu’ nun işgal edilmesiyle ilk kurulan milli ( yararlı) cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Trakya- Paşaeli Cemiyeti               
B)Kilikyalılar Cemiyeti
B)İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti           
D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

20)Kuva-yi Milliye’ nin görevi ne zaman sona ermiştir?

A)TBMM ‘ nin açılmasıyla
B)Düzenli ordunun kurulmasıyla
C)Çerkez Ethem’in isyanıyla
D)M. Kemal’ in Samsun’ a çıkmasıyla


CEVAP ANAHTARI
01    D    11    D       
02    B    12    B       
03    D    13    D       
04    A    14    C       
05    D    15    D       
06    D    16    C       
07    D    17    B       
08    D    18    A       
09    B    19    A       
10    C    20    B       

8.Sınıf SÖZCÜKTE ANLAM

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER