İNTERAKTİF TESTLER

 

1-) Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri
  
I-Sömürgecilik
II-Milliyetçilik akımı
III-Silahlanma ve bloklaşma
IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması.

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez?

A) I ve II       
B) II ve III         
C) I, II ve III      
D) I, II ve IV
                                           

2) Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir?
a-Özgürlük   
b-Milliyetçilik   
c-Eşitlik   
d-Adalet
                                           
3) Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
a-Kafkasya   
b-Çanakkale   
c-Trablusgarp   
d-Irak
                               
4-) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil  etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-İttihat ve Terakki Cemiyeti              
B-Düyun-u Umumiye
C-Kapitülasyonlar                               
D-Kanunu esasi
                                           
5-) Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması
B-Üçlü İttifak’ın kurulması
C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi
D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi
                                           
6-)Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin  I. Dünya Savaşı’na  kendi       
       yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?

a.)    Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak istemesi
b.)     Süveyş kanalını denetim altına alarak İngiltere’nin sömürgelerine ulaşmasını engellemek
c.)    Osmanlının eski gücüne kavuşmasını sağlamak
d.)    Osmanlı padişahının halifelik nüfusundan faydalanmak istemesi

7-)Aşağıdakilerden hangisi   I.Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?
A-Sömürgecilik yarışının hız kazanması
B -Milliyetçilik akımının  imparatorlukları yıkmaya başlaması
D-Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşılmak istenmesi
E- Rusya’da çarlık rejiminin yıkılıp yerine  Bolşeviklerin gelmesi

                                                                                                  
8-)    Osmanlı Devleti
         I. Balkanlar
         II. Arabistan
        III. Kuzey Afrika topraklarını kaybetti.

  Yukarıda verilenlerden hangilerinin kaybedilmesinde Fransız İhtilali etkili ile olmuştur?

   A. Yalnız I  
   B. Yalnız II  
  C. Yalnız III
         D. I ve II     
                                               
9-Aşağıdakilerden hangisi Zararlı Cemiyetlerden biri değildir?

A)    Mavri Mira
B)    Etnik-i Eterya
C)    Kilikyalılar
D)    Pontus Rum
10-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan nedenler arasında gösterilemez?

A)    Sanayi İnkılâbı
B)    Reform
C)    Sömürgecilik
D)    Fransız İhtilali


11-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından sayılmaz?
A)    Osmanlı İmparatorluğu savunmasız kaldı.
B)    Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdi.
C)    Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği toprakları geri aldı.
D)    Osmanlı İmparatorluğu sömürge haline geldi.

12-)1.Dünya savaşından sonra itilaf devletlerinin, Anadolu’daki hedeflerine ulaşmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini destekledikleri söylenebilir?
A)    Temsil Heyetini
B)    Milli varlığa zararlı cemiyetleri
C)    Müdafa-i hukuk cemiyetlerini
D)    Kilikyalılar Cemiyeti’ni

13-) Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir ?

 a) Yeni sömürgeler elde etmeye 
 b)  Bağımsızlık savaşlarını desteklemeye
 c )  Krallıkları güçlendirmeye                       
 d)  İnsan haklarını yasalarla güvence altına almaya
                                   

14-) Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir ?

a) Saltanatı kaldırmak istemeleri         
c) İşgallere karşı çıkmaları
b) Bölgesel nitelikte olmaları               
d) Milli bilinci canlandırmaları
                                   

15-)Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya
      haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı
      mücadeleye girişmişlerdir
      Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi                                                          daha çok etkili  olmuştur?
a) Mustafa Kemal in İstanbul’dan ayrılması
b) Yunanlıların İzmir’i işgali
c)Türk Milletinin bilinçlenmemiş olması
d)Doğu Anadolu’da 15, kolordunun terhis olması
                                    
16-)Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu ve Trakya’da başlayan işgal
       hareketlerine karşı  oluşturulan Kuvai Milliye örgütleri ve müdafaa-i hukuk dernekleri
       Türk halkının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini öncelikle benimsediğinin
       göstergesidir?

a) Milliyetçilik
b)Laiklik
c)Cumhuriyetçilik
d)Halkçılık
                                   
17-)Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi
      etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız
      İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?
A)Osmanlı ülkesinde meşrutiyet yönetimine geçilmesi
B)Rusya’nın Balkan milletlerini bağımsızlık için kışkırtması
C)Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
D)Ekonomisinin bozulması
                                       

18-). Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılma nedenlerinden 
        biri  değildir?

A)Siyasi bir yalnızlık içinde olması
B)Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünmesi
C)İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırması
D)Balkan Savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği fikri
                                       

19-)Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin
     yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir?

A)Askerliğine güvenmesine                             
B)Alman generallerine güvenmemesine
C)Ulusal bağımsızlığa düşkünlüğüne               
D)İleri görüşlülüğüne
                               

20-)Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından değildir?

A)Yönetim değişiklikleri oldu.
B)Avrupa haritası yeniden çizildi.
C)Şehirler yakıldı,yıkıldı.
D)Barışı kurumak için Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.
                                   

       
       
CEVAP ANAHTARI
01    C    11    C   
02    B    12    B   
03    C    13    A   
04    B    14    A   
05    D    15    B   
06    C    16    A       
07    D    17    A       
08    D    18    C       
09    C    19    C       
10    B    20    D   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER