İNTERAKTİF TESTLER

 

1-Aşağıdakilerden hangi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebebi değildir?
a)    Kaybedilen toprakları yeniden alma arzusu
b)    Cumhuriyet rejimi ilan etmek
c)    Almanların savaşı kazanacağı düşüncesi
d)    Enver Paşa ile İttihat ve Terakki Partisi’nin Alman hayranlığı
            
2-)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı esnasında rejim değişikliğine

uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?

a)  İtalya
b)  Almanya
c)  Avusturya
d)  Rusya
3-)  M.Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır?

a) 1.Dünya Savaşı           
b) Trablusgarb          
c) Kurtuluş Savaş    
d) Balkan Savaşı
                                           

4-) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?

a) Mavri Mira         
b) Kilikyalılar         
c) Pontus         
d) İngiliz Muhipler Cemiyeti
                                   

5-)1. Dünya savaşında Almanya’nın Osmanlı Devletini yanına çekmek

istemesinin

sebeplerinden
         biri değildir ?

           a-) Doğudaki cephe yükünü hafifletmek
           b-)Osmanlı devletinin büyük askeri gücünden yararlanmak istemesi
           c-) Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak istemesi
           d-)İngiltere’nin  sömürgelerine giden yolları kapatabilmek için


6-)Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre “Altı doğu ilinde bir

karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti.”İtilaf devletleri bu madde ile

ne amaçlamıştır .
          a-)Doğuda bir Ermeni devleti kurabilmek .
          b-) Doğuda bir Kürt devleti kurabilmek
          c-)Doğuyu İngiliz himayesine bırakmak
          d-) Doğuyu Fransız himayesine bırakmak
                                           

7-)    1. Rusya'ya yardım etmek
         II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak
         İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi     
        açmışlardır.?

A) Kafkasya        
B) Çanakkale                   
C) Kanal              
D) Irak 
 
8-)1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden
      hangisidir?                                                                                                                                         
A) 31 Mart vakası             
B) Vaka-i Vakvakiye
C)Bab-ı Ali Baskını           
D)Celali İsyanlar              
9-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni
Yanında savaşa sokma nedenlerinden değildir?
 
A)    Halifenin nüfuzundan yararlanma.
B)    Savaşı geniş alanlara yaymak .
C)    Osmanlı  askerlerinden  yararlanmak.
D)    Osmanlı teknolojisinden yararlanmak.

10-    I.Savaş geniş bir alana yayılmıştır.
       II.Savaşın süresi uzamıştır
      III.Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin

1.dünya savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan biri değildir?
        
A)I ve II        
B)II ve III           
C)Yalnız III          
D)I ve III
                                       


11-)  7.madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda

stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi.
      24.Madde Doğu Anadolu’da altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti.

 Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen

iki maddenin temel amacı nedir?
A)Rumları ayaklandırmak.
B)Milli Mücadeleyi önlemek.
C)Daha sonra yapacakları işgallere zemin hazırlamak.
D)Boğazları ele geçirmek.
     
12-) I. Dünya Savaşı’nda itilâf devletleri Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?
A) İç Anadolu Bölgesini     
B) Doğu Anadolu Bölgesini       
C) İstanbul ve boğazları     
D) Akdeniz Bölgesi’ni

13-).Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?
   
a)Osmanlı Devleti       
b)Fransa
c)Bulgaristan           
d)Avusturya-Macaristan
                                         
14-)1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?   
a)Versay           
b)Sevr
c)Mondoros           
d)Brest-Litovsk

15-)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra oluşturulan milli cemiyetler;

      1.Bölgesel kurtuluşu amaçlamış
      2.Manda yönetimine karşı olmuş
      3.İşgallere karşı savaşmışlardı
Bunlardan hangisi yada hangileri Mustafa Kemal’in önerdiği kurtuluş çaresi olamaz?

A)Yalnız 1    
B)Yalnız 2       
C)1ve 2           
D)1,2 ve 3
16)   Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A)Osmanlı-Sevr       
B)Macaristan-Triynon   
C)Bulgaristan-Sen Jermen
D)Almanya-Versay
17-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya Savaşına girme amaçlarından
      değildir?
A)Almanya’nın savaşı kazanacağına dair olan inanç
B)Son dönemde kaybedilen toprakları geri almak.
C)Rusya’yı parçalayarak büyük bir devleti kurmak.
D)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek.
                               

18-)            20. yüzyılın başında;

•    Uzak Doğu’da ve Orta Doğu’da Pazar alanlarını genişletmek isteyen İngiltere ve Almanya’nın rekabeti vardı.
•    Almanya ve Fransa, Alsas-Loren bölgesinin kaynaklarına göz dikmişti.
•    Balkanlarda ise Avusturya, Rusya ve Almanya’nın çıkarları çatışmıştı.


 Verilen bilgilere dayanarak I. Dünya Savaşı öncesinde aşağıdaki nedenlerden hangisi                temel sorun olarak görülebilir?

A.    Azınlık hakları
B.    Açık denizlerin kullanımı
C.    Hammadde ve Pazar alanları
D.    Milliyetçilik akımı
                                                                                                   

19-  Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bir taraftan İtilaf Devletleri’nin başlattığı     
          işgaller, bir taraftan da azınlıkların başlattığı isyanlar ve katliamlar Türk halkının  
         tepkisine neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olamaz?
      
     A)   Manda ve himaye fikrini savunanların olması
     B)   Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması
     C)   İşgalleri protesto etmek için mitingler yapılması
     D)   Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması
                                       
20-) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bazı ülkeleri, sömürgeciliğe yöneltmiştir?

a)    Sanayi İnkılabı
b)    Rönesans
c)    Reform
d)    Fransız İhtilali

                                   
       


       
CEVAP ANAHTARI
01    B    11    C   
02    D    12    C   
03    D    13    B   
04    B    14    D   
05    B    15    A   
06    A    16    C       
07    B    17    C       
08    A    18    C       
09    D    19    C       
10    C    20    C   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER