İNTERAKTİF TESTLER

 

1.Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarak, Avrupa’yı etkileyen
imparatorlukların yıkılmasına, isyanların çıkmasına sebep olan düşünce hangisidir?
A- Bağımsızlık
B- Özgürlük
C- Eşitlik
D- Milliyetçilik
 
2.    Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların sonucu değildir?
A- Üretim durma noktasına geliştir.
B- Borç para alındı.
C- Eşitlik fikri ortaya çıktı.
D- Osmanlı İmparatorluğu toprakları açık Pazar haline geldi.


3.    Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7.maddesine dayanarak İtilaf
devletleri yurdumuzu işgal
     ederken İstanbul Hükümeti bu duruma kayıtsız kalmıştır.
  Halkın bu duruma öncelikli tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A)     Saltanatı kaldırmak
B)    Amasya Genelgesini yayınlamak
C)    Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri’ni kurmak
D)    Misak-ı Milli kararlarını yayınlamak

4.    Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
        A) İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları
       B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
       C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi
       D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması
       
5.    Osmanlı topraklarının işgal edilmesi üzerine kurulan yararlı
cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni bir devlet kurmak
B) Bölgesel kurtuluş yolları aramak
C) İtilaf devletleri ile birlikte savaşmak
D) Manda ve himaye fikrini halka kabul ettirmek

6.    Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girmesiyle Kafkasya,Çanakkale,
Suriye,Yemen,Ve     Kanal gibi yeni cepheler açılmıştır.
  Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)    Savaşın geniş bir alana yayıldığı
B)    Rusya’nın Erzurum’a kadar ilerlediği
C)    Osmanlı devletinin yeni topraklar kazandığı
D)    İngilizlerin Rusya’ya yardım için harekete geçtiği
7.     Aşağıdakilerinden hangisinde ikinci olay birincinin sonucu sayılamaz ?

       a) Mondros Ateşkesi’nin imzalanması – Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
       b) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi – Osmanlı Hükümetinin ateşkes teklifinde bulunması
       c) Paris Konferansının toplanması – İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
       d) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi – Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması                               
8.    I. Mavri-Mira Cemiyeti
       II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
       III. Pontus Rum Cemiyeti
       IV. Kilikyalılar Cemiyeti   
            Yukarıdakilerden hangileri azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden değildir ?
a) I ve II                
c) II ve III
b) III ve IV           
 d) II ve IV 
                                   
9.    İtilaf Devletleri , I.Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan devletlerin durumunu görüşmek
amacıyla hangisini düzenlemişlerdir ?
a) San Remo Konferansı  
b) Paris Barış Konferansı   
c) Londra Konferansı         
d) Lozan Konferansı
                                   

10.    Bozcaada ve Gökçeada dışındaki Ege Adaları,  hangi savaş sonunda Osmanlı
İmparatorluğunun elinden çıkmıştır ?
a) I.Dünya Sav            
b) 1877-1878 Osmanlı-Rus Sav         
c) Balkan Sav.       
d) Trablusgarp Sav.                   
 11.    Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında
      aramak gerekir?

    a. Fransız Devrimi’nin
    b. Endüstri Devrimi’nin
    c. Viyana Kongresi’nin
    d. Coğrafi Keşiflerin
                                           
12.    Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının milli birlik ve beraberlik içinde yenemeyeceği hiçbir
        gücün olamayacağını tüm dünyaya duyurduğu savaştır?

A) I. Balkan Savaşı 
B) Irak Cephesi 
C) Çanakkale Cephesi   
D) Suriye Cephesi
13- Paris barış görüşmelerinde İngiltere ve Fransa daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdikleri İzmir ve çevresini, Paris’te Yunanistan’a vermişlerdir. İzmir ve civarının Yunanistan’a verilmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını istememeleri
B) Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri
C) Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri
D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki üstüm başarıları
                                       
14-Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’da kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Trablusgarp-İtalya                
B) Mısır-İtalya
C) Trablusgarp-İngiltere                
D) Tunus-Fransa
                                           

15- Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılan Trablusgarp Savaşından sonra imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
                   
A)    Mondros Ateşkes Antlaşması
B)    Atina Antlaşması
C)    Oushy (Uşi) antlaşması
D)    İstanbul Antlaşması

16-  Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletlerden biri değildir?
 
A) Yunanistan     
B) Karadağ     
C) Romanya     
D) Osmanlı Devleti
 

17-)      Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur?
 
A) Milli Kongre Cemiyeti
            B) Kilikyalılar Cemiyeti
            C) Redd-i İlhak Cemiyeti
            D) Mavri Mira Cemiyeti
18-)İtilaf Devletleri’nin hangi cephede başarısız olması Rusya’da ihtilalin çıkmasını
      hızlandırmıştır?

A)Kafkasya Cephesi                                    
C)Makedonya Cephesi
B)Çanakkale Cephesi                                   
D)Kanal  Cephesi
                                       

19-)Aşağıdakilerden hangisinde M. Kemal’in  askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?
A)Trablusgarp Savaşı                                          
C)Çanakkale Savaşı
B)31 Mart Olayı                                                    
D)Balkan Savaşları

                                           
20-) Osmanlı Devleti I.Dünya savaşına çok büyük umutlarla girmiş, ancak umduğunu
        bulamamıştır.
 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin I.Dünya Savaşına giriş sebeplerinden biri olamaz?

A)    Siyasi yalnızlıktan kurtulma düşüncesi
B)    İttihat ve terakkinin Alman hayranlığı
C)    Kaybettiği toprakları geri alma isteği
D)    Yeni sömürgeler kazanma düşüncesi

CEVAP ANAHTARI
01    D    11    B   
02    C    12    C   
03    C    13    A   
04    A    14    A   
05    B    15    C   
06    A    16    C       
07    A    17    B       
08    D    18    B       
09    D    19    C       
10    C    20    D       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER