İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

a) Toros Dağları’nın etekleri Akdeniz’den başlar
b) Bataklıklar yaz aylarında fıkır fıkır kaynar
c) Uzun yürüyüşten sonra tarlalara gelinir
d) Bu tarlalar, sevgiyle ekilir yıl boyu

2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur?
a) Bu fotoğrafı teyzemin albümünden yeni aldım
b) Bence siyah beyaz fotoğraflarda hüzün var
c) Okulun son günlerinde bir filmi bitirmiş
d) Albümlere bakarak eskilere gidiyor

3)“Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeniz yanlış.”
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a)Ona kaç defa bende söyledim.
b)Bu konuda senden farklı düşünüyorum
c)Ondan bundan yardım istemekle bu iş olmaz
d)Bir araştırmaya dayanmayan görüşlere itibar etmem

4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?

a) Uzun, Siyah paltolu adam kapının önünde durdu
b)Penceredeki vazo aşağıya gürültüyle düştü
c)Herkese kağıtta yazılı olan adresi yazıyordu
d) Kuyudan çektiği suyu eve ağır ağır taşıdı

5) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

a)    Kirli elbiselerinden ötürü çevresinden utanırdı.
b)    Bu soğuk havalarda hastalanmamaya özen gösteriyor.
c)    Annesinin keskin sözlerinden sonra hatasını anladı.
d)    Pazardan aldığı domateslerin tümü ezilmişti.


6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir öğe vurgulanmıştır?

a)    Okulun ilk günü kardeşimi okula ben götürdüm.
b)    Onun böyle davranması hepimizi üzüyordu.
c)    Kızgınlığımın sebebini sana sabah anlatacağım.
d)    Yarışmayı kazandığını okul idaresinden öğrenmiş.7).Eve gelirken birden yağmur bastırdı.” cümlesindeki  “gelirken” sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıfat fiil        B) Bağ (Zarf) Fiil     
C) Ad fiil        D) Yardımcı fiil

 


8).Söyleyenin kendi kişisel duygu ve düşüncelerini içeren cümlelere öznel cümle;Doğruluğu ya da yanlışlığı gözlem ve deneylerle kanıtlanabilir nitelikli cümlelere de nesnel cümle denir ve nesnel cümlelerde  konuşanın duygu ve düşünceleri yer almaz.
    Buna göre aşağıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?
(I) Eser dört bölüm halinde sinemaya uyarlanmış.
  (II) Yazar,sürükleyici anlatımı ve ilginç betimlemeleriyle okuyucuyu olayın içinde yaşatıyor.
 (III)Çatık kaşları,yaralı yüzüyle insanı ürküten bir havası vardı
(IV)Şair söyleyiş güzelliğiyle türkü tadında bir şiir sunuyor bize.
(V)Turizm gelirleri geçen yıla oranla yüzde 5’lik bir artış göstermiştir.
A)I-II          B)III-IV         
C)I-V        D)IV-V

9)Aşağıda öykü türü ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar anlatılır.
B)Yer ve zaman ögeleri belirtilir.
C)Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
D)Romana göre daha kısa olan yazılardır.
10)Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
B)Söylediği yalanlarla hepimizi uyuttu.
C)Dünyada bu konuda sıcak gelişmeler var.
D)Bu kadar çabuk öfkelenmen sana zarar verir.11) Hangi cümlede “eş anlamlı” sözcük vardır?

a) Sevinci ve heyecanı yüzünden okunuyordu.
b) Üç kıtada ün yapmış, şan ve şöhret sahibiydi.
c) Hem okuyor hem de yazıyor.
d) Çocuğunu seviyor, okşuyordu.

12) Aşağıdakilerin hangisinde “Yarışmanın en iyi aşçısı seçildiniz.” Cümlesindeki gibi bir isim tamlaması vardır?

a) Dağın en yüksek tepesine tırmandım.
b) Dünya malı dünyada kalır.
c) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
d) Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

13)Saçında çoğalmış aklar
       Soluk  bir çizgi dudaklar
       Neden bu çökük yanaklar
       Üstünden yaşlar akıyor

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Düz uyak kullanılmıştır.
B)    Redif vardır.
C)    Zengin uyak kullanılmıştır.
D)    8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

14)Güzel yüzlü, zarif kız, sonunda konuştu (  )  (  )  Gelin (  )  (  )

Bu cümleye ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır?

A)    (  “  ), (  :  ), (  !  ), (  “  )
B)    (  :  ),  (  “  ), (  .  ),  (  “  )
C)    (  .  ),  (  “  ), (  “  ), (  .  )
D)    (  :  ), (  ,  ), (  ,  ), (  .  )

15)Yol ırmağın kıyısından geçiyordu.
   Yol kilometrelerce sürüyordu.
   Yol asfalt ve gölgeliydi.

Yukarıdaki cümlelerin, anlamını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) kilometrelerce süren ırmağın kıyısından geçen yol asfalt ve gölgeliydi.
B) Asfalt ve gölgeli yol ırmağın kıyısından geçiyor, kilometrelerce sürüyordu.
C) Irmağın kıyısından asfalt ve gölgeli yol geçerek kilometrelerce sürüyordu.
D) Irmağın kıyısından geçen asfalt ve gölgeli yol kilometrelerce sürüyordu.

16)Aşağıdaki  atasözlerinden hangisi diğerlerine ters düşmektedir?     
         
 A)Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
 B) Akıllı köprü aratana dek,deli suyu geçer
 C)Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.
 D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

17)(I) Bana göre şiir, özünü halk kültüründen almalı. (II) Halk kültürü tükenmez bir hazinedir. (III) Halk ne söyleyecekse doğrudan söyler. (IV) Dolambaçlı yollara sapmaz. (V) Halkımız acı sözlerden tatlı sözler üretir. (VI) Çirkinliklerden güzellikler yaratır.
 Parçada, anlamca birbirine en yakın  iki cümle hangileridir?

A) I,V      B)  II, III   
C) III, IV     D) V, VI

18)“Güçlü bir karikatürün yazıya ihtiyacı yoktur. Anlatılmak istenen düşünce ya da espri, çizgilerle anlatıldığı oranda karikatür güçlenir; sanatsal boyutuna ulaşır.”

Parçaya göre güçlü bir karikatürün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat değeri taşımış olması
B) Gülmece anlamının olması
C) Söze yer vermemesi
D) Az çizgiyle çok şey anlatıyor olması

19Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A)Bu ay soğuk günler geçirdik.
B)Artık dünya teknolojide hızla ilerliyor.
C)Uzaydan dünyanın fotoğrafları çekiliyor.
D)Oturma odamızı güneş iyice ısıttı.

20)“ Müze salonlarındaki Türk halıları, birer birer
    gözümün önünden geçti.”cümlesinin ögeleri
     aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru  
     verilmiştir?

    A) Özne-Zarf tümleci- Dolaylı tümleç -Yüklem                     
    B) Nesne-Özne- Zarf tümleci-Yüklem
    C) Zarf tümleci- Özne-Dolaylı tümleç              
    D) Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem   
CEVAP ANAHTARI
01    D    11    B   
02    C    12    A   
03    D    13    C   
04    A    14    B   
05    C    15    D   
06    B    16    D       
07    B    17    C       
08    C    18    C       
09    C    19    C       
10    D    20    A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER