İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A)Sınavı kazanınca sevinçten çılgına döndü.
B)Misafir geleceğini öğrenince annemin etekleri tutuştu.
C)Bu çocuk sizden yüz bulunca bu kadar şımardı
D)Gençler müziğin etkisiyle coştukça coştu.

2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır.?

A)Oyunun ilk perdesini büyük bir zevkle izledik.
B)Güneş ışıkları odanın penceresinden içeri doğru süzülüyordu.
C)Bu acı olay karşısında bütün Türkiye yasa boğuldu.
D)Anahtarlarını masanın gözünde unutmuş.3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
                            
A)  Şehzade Mustafa’nın bu gizli oğlunun adı Süleyman’dı.      
B)  Selim her şeye rağmen Çamlı Koru’ya doğru olan yürüyüşünü değiştirmiyordu. 
C)  İnci hanım her zamanki sakinliğini korudu.
D)  Doktor Cezmi’nin konuşmalarından zevk alırdı.
4) Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?    
                          
A)   ayakta       
B)   örtülü         
C)   yolcu     
D)   selamlık       

5)”tren- makinist” arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A)Uçak- pilot       
B)Gemi-kaptan   
C)Otobüs-yolcu   
D)Tramvay-vatman

6)"Hava" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde "keyif, âlem" anlamında kullanılmıştır?

A) İstanbul'un kozmopolit havasında yetişmiş bir çocuktur o.
B) Güzel bir araba değil, ama havalı,
C) Dinliyordum ama biliyordum ki bu sözlerin so¬nu hava.
D) Bu dünyada herkes kendi havasında.

7) I. Öttükçe o, hasretle genişlerdi duyardım.
II. Bir gün camı açtım ki ufuk bir kara perde.
III. Sahrayı beyazlar bürümüş, yollar uyuşmuş.
IV. Gördüm ki o gurbet kuşunun gezdiği yerde
V. Cansız bir avuç tüy yatıyor....Baktım: .O kuşmuş!

Yukarıdaki dizelerin hangilerinde "ad aktar¬ması" vardır?

A) I – II             B) II – III              
C) IV – V             D) I – V
       
   
“Bu günkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık haline getirmektir. Bütün eğitim kurumları bu amacın gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Çünkü bireylerin gelişmesinde, milletlerin kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez.
    Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onların yararını ve gerekliliğini inkâr edemez. Muhakkak ki iyi memur, iyi işçi, iyi tüccar, iyi sanatçı... Kısaca iyi vatandaş daha da okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkacaktır.

(2  soruyu yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)

8) Okumanın en önemli faydası nedir?

A)    Kültürümüzü artırmak
B)    Bilgimizi artırmak
C)    İyi vatandaş yetişmesini sağlamak
D)    İnsanı kitaplara yaklaştırmak

9)“İyi işçi, iyi memur, iyi tüccar, iyi sanatçı...” olmak daha çok neye bağlıdır?

A)    Kitaplardan bol bol yararlanmaya
B)    Her zaman düzenli olarak çalışmaya
C)    Ülkede meslek okullarının yaygınlaştırılmasına
D)    İleri bir ülkede yaşamaya

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)    Hülya Hanım çok çalışkan bir hanımdır.
B)    Ayşe Teyzem İzmir’e gitti.
C)    Yarın Karabaş’ı veterinere götüreceğim.
D)    Bu bilgileri Doktor Ahmet Beyden aldık.


11)Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüzler benzeşmesi olmuştur?

A) Umutlar           B) Gördüm          
C) Akta           D) Gözü

12)Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök halinde değildir?

A) Akşam           B) Beşte           
C) Sergiye         D) Gideceğiz

13)Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmıştı?

A)Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça.              
B)Gözlerde zaferin nuru yandıkça.
C)Bizi hiç tasalı görmez bu yerler.                      
D)Hemen toplanırız bayrak altında.

14)”O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmamıştır?

A)Bunları bana o söyledi.               
B)Bu ondan daha çok ders çalışıyor.
C))Bu fabrika kârda onu geçti.           
D)O biraz daha çalışmalı.

15)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat nesne olarak kullanılmıştır?

A)Güzel bir gün yaşıyorduk.               
B)Herkesi ilgilendirir bu sorun.
C))O kimseyi suçlamıyordu.               
D)Yaralıları buraya taşıdılar.


16)”Güzel” kelimesi hangi cümlede isim olarak kullanılmıştır?

A))Güzel bir elbise aldı.               
B)Kitabındaki resmi güzel boyadı.
C)Defterini güzel şiirlerle doldurdu.           
D)Saksıdaki çiçek çok güzeldi.

17) “-lık, -lik” ekini almış sözcüklerden hangisi, somut bir addan soyut bir ad türetmiştir?

A)İyilik yapan iyilik bulmuyor her zaman.
B)Kadının üzerinde mavi bir sabahlık vardı.
C)İnsanlık alemi bu kıyımı asla unutmayacak.
D)Kavurucu sıcaklar bitmiş, serinlik başlamıştı

18) “-cık, -cik” eki, aşağıdakilerden hangisinde eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmıştır?

A)Gelincik tarlalarını gezdik dün.
B) Annemin gözünde arpacık çıkmış.
C) Sevimli bir kedicik geldi kapının önüne.
D) Bademcik ameliyatı olacağı için gelmiş.

19)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tamlamadır?

A)evimizin bahçesi       
B)evin bahçesi       
C)evlerimizin bahçesi       
D)ev bahçesi

20)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı yapıda bir isimdir?

A)köyün           B)köylü               
C)köyler          D)köyde 


   
CEVAP ANAHTARI
01    D    11    C   
02    A    12    A   
03    C    13    A   
04    A    14    C   
05    C    15    D   
06    A    16    D       
07    C    17    C       
08    C    18    C       
09    A    19    D       
10    D    20    B
       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER