İNTERAKTİF TESTLER

 

 Garibim, namıma Kerem diyorlar
   Aslımı el almış harem diyorlar
   Hastayım derdime verem diyorlar
   Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışım ben

1)Yukarıdaki dörtlük için hangisi doğrudur?

A) lar: redif;            diyor: zengin uyak
B) redif yoktur;       diyorlar: zengin uyak
C) diyorlar: redif;    rem: zengin uyak
D) em: redif;           diyorlar: zengin uyak

2) Aşağıdaki kelimelerden hangisi “-ı” ekini aldığı zaman hece sayısı değişmez?

A) sabah             B) alın             
C)masa            D) aş

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir parçanın ilk cümlesi olabilir?

A) Bu arada geçen günkü olayı unutmadım. 
B) Hayat bir çarka benzer; dönüp dururuz etrafında
C) Bu konuda biraz olsun anlayışlı olunmalıydı.
D) Bu düşüncelerin boş olduğunu fark ettim

4) “İtina” ve“Irak”  kelimelerinin anlamdaşları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Sorumluluk- Yakın                   
B) Dikkat- Yabancı
C) Özen- Uzak                                
D)İnceleme-Uzak

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

 A)Kara gözleri herkes   büyülüyordu.
 B)O kazadan  sonra , kara  günler birbirini kovaladı.
 C)Kara bulutlar insanın canını sıkıyor.
 D)Yeryüzünde  karalar , denizlere oranla daha azdır.

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?

A)Ufak tefek sıkıntılar için endişe duymayın.
B)Vaktiyle bu şehirde  tren miren yoktu.
C)Zaman zaman  insan kendini kötü  hissedebilir.
D)Suyu içerken  elleri tir  tir  titriyordu.

7) Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A)Kaç yıl  oldu görüşmeyeli ?
B)Sen onu neden aramadın ?
C)En çok kimi aradın orada ?
D)Son  sözlerini mi  söyledi  size?

8)Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını  işleyen şiirlere …….. denir.
Yukarıdaki  boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle  doldurulmalıdır?

A)Epik Şiir- Lirik  Şiir
B)Lirik Şiir- Satirik Şiir
C)Didaktik Şiir- Pastoral Şiir
D)Didaktik  Şiir- Epik Şiir

9)Yazarların  her  hangi bir  başlık altında   günlük olayları kendi görüşlerini ortaya koyarak  anlattıkları  yazılara …….. denir.
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir ?

A)  Fıkra                              
B) Deneme     
C)  Makale                           
D) Masal

10)Gök derin, yapraklar hisli, ayrılık...
      Boşlukta çınlayan uzun bir ıslık
      Ses yok bu  billûrdan başka
Şiirde, aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?

A)Gök             B)Yaprak          
C)Islık         D) Billûr


11)Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini içermez?

A)    İnsan, özgüveni sayesinde bütün sorunlarla baş edebilir.
B)    Bu kitap şimdiye kadar okuduklarımın en güzeli.
C)    Öykülerinde yaşamından izler göze çarpıyor.
D)    İnatçı biridir, onu ikna etmeyi başaramayız.
12)“Bu kitabın sayfalarını çevirirken, yıllarca uzaklarda kaldıktan sonra evine dönen birinin
……………….duyuyordum.
Anlam akışına göre bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez?

A) heyecanını         B)coşkusunu            C)sevincini            D) telaşını

13)(1)Yazıda, daha ilk satırlardan itibaren bir karmaşa seziliyor. (2) Sanki eleştirmen romanın içinde kaybolup gitmiş. (3)Romanın dolambaçlı anlatımı, eleştiriye aynen yansımış. (4)Eleştirmen her fırsatta iyi eğitim gördüğünü belirtiyor. (5)Bu dağınıklık, okurun aklını da karıştırıyor.
Bu parçada anlatım akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)2          B)3        
C) 4             D)5

14)Gün olur alır başımı giderim
         Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
         Şu ada senin bu ada benim
         Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
Bu dizeleri söyleyen şairin nasıl bir duygu içinde olduğu söylenebilir?

A)heyecanlı           B)umutlu           
C)coşkulu       D)kararlı
15)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)Cumhuriyet 29 Ekim 1923’de kuruldu.
B)Bu çınar tam iki yüz dört yaşındaymış.
C)İki saat sonra Ağrı Dağı’na ulaştık.
D)Şehrin doğusundan küçük bir nehir akıyor.

16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi sıfat tamlamasıdır?
     
A)En iyi arkadaşıma beni şikâyet etti.
B)Unutkan çocukları hiç sevmem.
C)Bu sınavda dikkatli öğrenciler çok başarılı oldular.
D)Yavaşça çıktı bizim sınıftan.
 
17)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç-sonuç” anlamı vardır?
      
A)Sınıf geçtiği için babası ona bilgisayar aldı.
B)Pikniğe gidebilmemiz için havanın güzel olması lazım.
C)Sınavda başarılı olabilmek için çok çalıştı.
D)Saçını iyi kurutmadığı için hasta oldu.

18) Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden meydana gelmiştir?

A)İçeride bunaltıcı bir hava var.
B)İnsanın ruhunu okşayan bir rüzgâr esiyor.
C)İnsanlar pikniğe gidiyorlar.
D)Gökyüzünde tek bir bulut yok.

19)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur?

A)Okuldaki masa yeni alındı.
B)Evdeki oldukça eskimiş.
C)Köydeki oldukça büyük.
D)Bendeki artık kullanılamaz.

20)Verilen cümlelerin hangisinde yüklem,  ekeylemin geniş zamanının olumsuz biçimidir?

A)Akşamleyin kesilen karpuz çok iyiydi.
B)Aranızda çok mutluyum çocuklar.
C)Yazın akmasayan çeşmeler güzel değildir.
D)Küçük çocuk yoksul değilmiş.
 


   
CEVAP ANAHTARI
01    C    11    C   
02    B    12    D   
03    B    13    C   
04    C    14    B   
05    B    15    A   
06    A    16    C       
07    C    17    C       
08    C    18    B       
09    B    19    A       
10    B    20    C       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER