Test Çöz,ilköğretim 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, İnsan Hakları, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf İnsan Hakları, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf İnsan Hakları, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf İnsan Hakları, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf İnsan Hakları, tarama, deneme etkinliği bul, İnsan Hakları, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi İnsan Hakları Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Subat 2012 Persembe 19:56
Güncellenme tarihi
16 Aralık 2018 Pazar 20:04
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
14135
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. İnsanlar bugünkü sahip oldukları hakları kolayca elde etmemişlerdir. Bu hakları elde etmek için çok çaba harcamışlardır.
Bu haklarımızı korumamız durumunda aşağıdakilerden hangisigerçekleşmez?
A) Toplumda huzur ve güven kalmaz
B) Toplumda insanlar arasında eşitlik sağlanır
C) Herkes birbirinin hakkına saygı gösterir
D) Devlete olan güven artar

2. İnsan hakları korunduğu zaman olumsuz bir durum ortaya çıkmaz. Ancak korunmadığı zaman olumsuz ve kötü durumlar ortaya çıkar.
Buna göre insan haklarının korunması ile aşağıdakilerden hangisigerçekleşmez?
A) Yasadışı davranışlar azalır
B) İnsanlarda paylaşım artar
C) Yasaların hiçbir önemi kalmaz
D) Vatandaşlar daha bilinçli ve sorumlu olurlar

3. “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının
sağlamasını isteme hakkına sahiptir. Kişilerin, resmi görevliler tarafından uygulanan işlem sonucu uğrayacağı zarar devletçe ödenir.”
Anayasamızın 40. maddesinde yer alan yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Anayasa ile bireylere çeşitli haklar tanınmıştır.
B) Herkes hak arama hürriyetine sahiptir.
C) Kişilerin, resmi işlemlerden doğan zararlarını devlet karşılar.
D) Anayasal haklar her an iptal edilebilir.

4. Bireysel olarak işlenen insan hakları ihlalleri tek tek ele alınabilmektedir.1987 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa Konsey’ine bireysel başvuru hakkı
kazanmıştır.
Buna göre bir vatandaşın bireysel başvuru yapabilmesi için aşağıdakişartlardan hangisi gereklidir?
A) Ülke içindeki tüm hukuk yollarından olumlu sonuç almamış olması
B) Sabıka kaydının olmaması
C) Askerlik görevini yapmış olması
D) Kırk yaşını doldurmuş olması

5. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Bildirgesi’nin amaçları arasında yer almaz?
A) Toplum huzurunu sağlamak
B) Hak arama ve örgütlenme özgürlüğünü sağlamak
C) Bireylerin mutluluğunu sağlamak
D) Bireylerin her istediğini yapabilmesini sağlamak

6. İnsan haklarıyla ilgili hazırlanmış belgelerin bağlayıcı olmaması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Devletler insan haklarını ihlal edemez.
B) İnsanların devlete olan güveni azalmaz.
C) Belgeleri imzalayan devletler, belgede yazılı olan koşullara uyar.
D) Belgeler, insan haklarını korumada yetersiz kalabilir.

7. İnsan hakları ulusal düzeyde korunmazsa aşağıdaki durumlardanhangisi ortaya çıkabilir?
A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı gösterirler.
B) Bireylerin devlete olan güveni azalır.
C) Toplumda huzur ortamı kurulur.
D) İnsanlar daha mutlu ve üretken olurlar.

8. İnsan haklarının korunduğu bir yerde aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkması beklenebilir?
A) Toplumsal adalet sağlanır.
B) Bireylerin devlete olan güveni azalır.
C) Demokratik yönetim, yerini baskıcı yönetime bırakır.
D) Toplumda iç huzursuzluklar artar.

9. Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasında sivil toplum örgütlerine düşen görevlerden biridir?
A) İnsan haklarını ihlal edenleri cezalandırmak
B) İnsan haklarının korunmasını sağlayacak yasalar çıkarmak
C) İnsan hakları konusunda kamuoyu oluşturmak
D) İnsan haklarını korumak için, yönetsel önlemler olmak

10. Demokratik devletin en başta gelen görevlerinden biri, vatandaşların yaşama hakkını güvence altına almaktır. Çünkü tüm haklar ve özgürlükler içinde yaşama hakkı
en önde gelenidir. Demokratik devlet; hakların ihlali söz konusu olduğunda vatandaşların, haklarını aramaları için yasal düzenlemeler yapmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokratik bir devletin görevlerinden biri değildir?
A) Bazen yasal olmayan etkinliklere izin vermek
B) Kişilerin yaşama hakkını güvence altına almak
C) Vatandaşların haklarını arayabilecekleri ortamı oluşturmak
D) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak

11. Anayasamızda devletin insan haklarına saygılı olması temel bir ilke olarak ele alınmıştır. Anayasada insan hakları, temel hak ve ödevler adı altında toplanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi anayasada geçen temel hak ve hürriyetlerden biri değildir?
A) Kişi hakları ve ödevleri
B) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
C) Siyasal haklar ve ödevler
D) Devletin şekli ve Cumhuriyetin nitelikleri

12. Anayasamız insan haklarını koruma görevini devlete vermiştir. Devlet bu görevi yasama, yürütme, yargı yoluyla yerine getirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, yürütme organına ait bir görevdir?
A) İnsan haklarıyla ilgili ihlâller söz konusu olduğunda bunların araştırılması için komisyonlar kurar.
B) İnsan haklarını koruyan yasalar çıkarmak.
C) Haksızlığa uğrayanların haklarını korumak.
D) Başkalarının haklarını ihlal edenleri cezalandırmak.

13. Ülkemizde çağdaş demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile gerçekleştirilebilmesi için sivil toplum kuruluşlarının geliştirilip, güçlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla
gönüllü üyelik esasına göre faliyetlerde bulunan, demokratik toplumsal hareketlere öncülük eden, sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sivil toplum örgütleri, çağdaş demokrasinin vazgeçilmez
kuruluşlarıdır.
B) Sivil toplum örgütleri demokrasinin gelişmesi için şarttır.
C) Sivil toplum örgütlerine üye olmak yasal zorunluluktur.
D) Sivil toplum örgütleri toplumsal hareketlere öncülük ederler

14. İnsan haklarının korunmasında, uluslararası belgeler önemli bir yere sahiptir. Bu belgeyi imzalayan ülkeler
belgenin hükümlerine uymak zorundadır.
Uymadıkları taktirde çok ciddi yaptırımlarla karşılaşırlar. Bu tür belgeler, insan haklarını korumakla görevli uluslar arası kuruluşlarca hazırlanır.
Buna göre uluslar arası belgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisisavunulamaz?
A) Bu belgeyi imzalayan ülkeler, hükümlerine aykırı davranamazlar.
B) Bu belgenin hükümlerine uymamanın ciddi yaptırımları vardır.
C) Bu tür belgeler insanlığın anayasasını oluşturur.
D) Bu tür belgeler ulusal hükümetler tarafından hazırlanır.

15. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını ifade eder?
A) İnsanların vatandaş olmakla elde ettiği olanaklar
B) Devletin halkına sunduğu hizmetler
C) İnsanın doğuştan sahip olduğu devredilmez ve vazgeçilmez haklar
D) Okulun öğrencilere sağladığı haklar

16. İnsan hakları ile ilgili uluslararası belgeler, kuruluşun şekline göre evrensel ya da bölgesel olabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgelerin kaynağı durumundadır?
A) Magna-Carta Bildirisi
B) Avrupa İnsan Halkları Sözleşmesi
C) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
D) Çocuk Hakları Sözleşmesi

17. Gönüllü kuruluşlar bölgesel olabildikleri gibi evrensel de çalışabilmektedirler. İnsan hakları konusunda en tanınmış olan gönüllü kuruluş Uluslararası Af Örgütüdür. Bu örgüt
düşünce ve siyasal suçlardan tutuklu bulunanların serbest bırakılması için çalışır.
Ayrıca bütün tutukluların işkence görmemesi için faliyet gösterir Buna göre aşağıdakilerden hangisi Uluslar Arası Af Örgütü’nün görevlerinden biri olamaz?
A) Düşünce suçundan tutuklu olanların serbest bırakılması için çalışmak
B) İnsan hakları örgütleri ile irtibat kurmak
C) Tutukluların işkence görmemesi için faliyet göstermek
D) Bölücü grupları desteklemek

18. İnsan haklarını uluslararası düzeyde korumakla görevli kuruluşların başında, Birleşmiş Milletler Örgütü gelir
Aşağıdakilerden hangisi bu örgütün en önemli görevlerindendir?
A) İnsan haklarını uluslararası alanda korumak
B) Sömürgecilik alanında faliyette bulunmak
C) Bölücü hareketleri kışkırtmak
D) ABD’nin çıkarlarını gözetmek

19. Aşağıdakilerden hangisi duyarlı bir vatandaştan beklenmeyen davranıştır?
A) Yasalara uygun davranmak
B) Başkalarının hakkına tecavüz etmek
C) Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmak
D) İnsan haklarına saygılı olmak

20. İnsan haklarına duyarlı bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?
A) Başkalarının haklarını ihlal etmez.
B) Kendi haklarına sahip çıkar.
C) Kendi fikirlerini başkalarına zorla kabul ettirir.
D) Bütün insanlara sevgiyle yaklaşır.