İngilizce 5

05 Nisan 2013 Cuma 20:30
ÜNİTE I
1. Selamlaflmalar                           
2. The Simple Present Tense (Genifl Zaman) verb to be (am-is-are)       
3. A/an Kullanımını,                         
4. Personal Pronouns (fiahıs Zamirleri)              
5. Kiflilerin nereli oldu¤u- milliyet, yafl, meslek sorma ve söyleme,     
6. Sayılar ve telefon numarası söyleme      
 1.Ünite Değerlendirme Testi
 
ÜNİTE II
1. Demonstrative Pronouns this- that                  
2. Singular and Plural Nouns (Tekil ve Ço¤ul İsimler)          
3. Demonstratives these- those                    
4. Colours (Renkler)                      
5. Adjectives (Sıfatlar)
 2.Ünite Değerlendirme Testi
 
ÜNİTE III
1. Have/has got (Sahip Olma)                     
2. What have you got? (Neye sahipsiniz?)                
3. Who has got? (Kim Sahip…….?)                   
4. How many books have you got? (Kaç tane kitaba sahipsiniz?)      
5. Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)                
 3.Ünite Değerlendirme Testi


 
ÜNİTE IV
1. Can (-e bilmek)                          
2. Where is the book? Kitap nerede? Konum sorma            
3. There is /There are (Vardır)                     
4. Some/any (Miktar belirtme)                   
5. Directions (North-south-west-east) 
 4.Ünite Değerlendirme Testi
 
ÜNİTE V
1. Telling the time (Saati söyleme)                  
2. How much (Fiyat sorma)                      
3. Ordinal numbers (Sıra sayıları)                   
4. Days, months, seasons (günler, aylar, yıllar)              
5. Where is Mr Brown’s Office? (Binalarda kat sorma)         
6. Describing an address (Adres tarif etme) .
 5.Ünite Değerlendirme Testi
 
ÜNİTE VI
1. The Simple Present Tense ( Genifl Zaman)              
2. Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)               
3. Gerunds (Fiilimsiler)                        
4. Genifl zamanda çift fiil kullanımı                  
5. Good / bad at                          
6. To be interested in
 6.Ünite Değerlendirme Testi
 
ÜNİTE VII
1. Countable Uncountable Nouns (Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler)    
2. Some and Any (Biraz / birkaç, hiç kullanımı)             
3. How many?(Kaç tane) How much ? (Ne kadar)            
4. Calculations (Hesaplamalar)                     
5. What is the weather like?
 7.Ünite Değerlendirme Testi
 
ÜNİTE VIII
1. be going to (Yakın Gelecek Zaman)                  
2. Must (meli, malı) Gereklilik
 8.Ünite Değerlendirme Testi
 
ÜNİTE IX
1. The Present Continuous Tense (fiimdiki Zaman)             
2. Let’s….(elim)                          
3. Shall we…(elim mi?)
 9.Ünite Değerlendirme Testi

 İngilizce Değerlendirme 1
 İngilizce Değerlendirme 2
 İngilizce Değerlendirme 3
 İngilizce Değerlendirme 4
 İngilizce Değerlendirme 5