Hakk齧齴da

19 Mart 2011 Cumartesi 14:07

(Hamit BÇER)

 

1987 Y齦齨da Burdur E餴tim Yüksek Okulu S齨齠 Ö餽etmenli餴ni Bitirerek Ayn Y齦 Göreve Baad齧. 16 Y齦 Ço饀nlukla Tek Çalarak De餴㱮k Yerlerde Birle⺶irilmi S齨齠l Okullarda Bulundum. 1999 Y齦齨da Lisans齧 Tamamlad齧.2003 Y齦齨da Atand齧 Normal S齨齠l 輑kö餽etim Okulunda Uzman S齨齠 Ö餽etmeni Olarak Görevime Devam Etmekteyim.

 

Neden bir site?

............Site yapmaya sadece hobi olarak baad齧. 輑k baarda çalmalar齧 ö餽encilerimle paylaak ve ö餽encilerimin bilgisayardan daha fazla yararlanmas齨 sa餷amak amac齨dayd齧. Ancak ba⺧alar齨齨 da bu çalmalara ilgi duydu饀nu gördüm. 輑eti㱮min h齴la geli⺶i餴 bu dönemde ilkö餽etim birinci kademe ö餽encilerine yönelik kapsaml bir site olmamas dikkatimi çekti. Bence böyle bir site olmal齳d. Bu bou饀 doldurmak için çalmaya baad齧. Amac齧a ula⺶齧a ve bar齦 oldu饀ma inan齳orum. Günden güne artan ziyaretçi trafi餴 ziyadesiyle memnun edici. S齨齠 ö餽etmeni meslektaar齧齨 katk齦ar齨 ve desteklerini bekliyorum.

Neden test?

............Test sadece bir ölçme arac de餴ldir. Ayn zamanda ö餽enmeyi sa餷ar. H齴l düünme, çabuk karar verme yetilerini de geli⺶irir. Pek çok ö餽encinin bo zamanlar齨 ya da bilgisayar banda geçirecekleri zamanlar daha verimli geçireceklerine inan齳orum. Amac齧齴 hem e餷enmek hem de e餷enirken ö餽enmektir. Testleri s齨齠 ortam齨da uygulanan çalma ve etkinliklerden ilkö餽etim program do餽ultusunda olu⺶urdum.Sitemiz, her s齨齠 düzeyinde haz齬lanan etkinliklerle ilkö餽etimi bir bütün olarak ele almaktad齬. Kendi s齨齠 seviyenizdeki testleri çözerken bir önceki s齨齠 etkinliklerine bakarak unuttuklar齨齴 hat齬lar, bir sonraki s齨齠 etkinliklerine bakarak karlabilece餴niz yeni konulara kar haz齬l齥l olabilirsiniz. 

Sevgili Ö餽enciler;

...........Testlerimiz s齨齠 ortam齨da uygulanan e餴tim ö餽etim çalmalar齳la güncelenmektedir. Yeni ö餽endi餴niz konularla ilgili yay齨lanan testleri çözerken önceki iedi餴niz konularla ilgili testleri de çözmenizde fayda var. Ne kadar çok tekrar o kadar etkili ö餽enme....

...........Çalmalar齧齴 sadece test haz齬lamakla kalmayacakt齬. Pek çok sitenin ücretli olarak yapt etkinlikleri zaman buldukça ücretsiz olarak yay齨lamaya devam edece餴z. Sitemize ücretsiz üye olarak deneme s齨avlar齨a kat齦abilir, bu s齨avlara kat齦an di餰r üyelerle seviyenizi tespit edebilirsiniz. S齨avlar bölümündeki denemelere güncelleme yap齦ana kadar bir defa kat齦abilirsiniz. Animasyonlar bölümünden görsel etkinlikleri izleyebilir, zamanla yay齨lanacak olan etkile㱮mli animasyonlarla daha etkili ö餽enebilirsiniz. Amac齧齴 biraz e餷enmek, e餷enirken ö餽enmek ve bo zamanlar齧齴 en iyi 㧐kilde de餰rlendirmek olmal齞齬.

Say齨 Veliler;

..........Çocuklar齧齴 bilgisayar ve internetten al齥oymak oldukça zordur. Hakl olarak her alanda oldu饀 gibi teknolojik gelieler e餴tim alan齨da da kaç齨齦maz olmaktad齬. Çocuklar齧齴 internetin olumsuz etkilerinden korumak için iyi yönlendirmemizde fayda vard齬. Sitemiz bu amaç için haz齬lanmt齬. 輑kö餽etim birinci kademe ö餽encilerine yönelik tek site olma özelli餴miz bu aç齞an çok önemlidir. 

..........Velilerin en çok zorland ierden birisi çocu饀na yard齧c olmakt齬. E餴tim bir uzmanl齥 alan齞齬. Her velinin bu konuda uzman olmas beklenemez. Çocu饀nuza neyi ne kadar verece餴nizi her zaman bilemeyebilirsiniz. Sitemizin size rehber olaca瘕 inanc齨day齧. 

De餰rli Meslektaar齧;

.............Sitemizin ö餽encilerin bo zamanlar齨 de餰rlendirmede yararl olaca瘕 inanc齨day齧. Ayr齝a s齨齠 ortam齨da (e餴tim teknolojisi ile donat齦m s齨齠larda) kaynak olarak yararlan齦aca瘕 düüncesindeyim. Kald ki bu tür s齨齠larda görev yapan ö餽etmenlerden ald齧 mesajlar bunu en iyi 㧐kilde aç齥lamaktad齬. 

............Sitemizin daha verimli olmas için sizin öneri ve yard齧lar齨齴a ihtiyac齧齴 var. Bizimle döküman paylam齨da bulunabilir, sitemiz arac齦 ile ö餽encilerinize etkili bir 㧐kilde ulabilirsiniz. Cevaplar eklenerek gönderilen testleriniz sizin ad齨齴a kodlanarak sitemizde yay齨lanacakt齬. Ayr齝a animasyon çalmalar齨齴 da bizimle paylabilirsiniz.

............Sitemize katk齞a bulunan, eme餰 sayg gösteren ö餽enci, veli ve ö餽etmenlere te㧐kkür ederim.

Uzman S齨齠 Ö餽etmeni: Hamit BÇER.